>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State (Publius)

Auteurs: Jasper Stuer en Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 09/07/2020 Het Grondwettelijk Hof werd met een prejudiciële vraag gepolst naar de invulling van de belangenvereiste bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State. Naar aanleiding van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State tegen twee benoemingsbeslissingen enerzijds, en de impliciete weigering

2020-07-13T06:30:47+00:00 16 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Moet een prijsverantwoording van een totaalprijs in een overheidsopdracht cijfermatig zijn? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 04/07/2020 In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal hoge of lage prijzen te vragen. Dat de prijsverantwoording van een eenheidsprijs cijfermatig is, lijkt logisch. Maar hoe zit het met de prijsverantwoording van een totaalprijs? Het

2020-07-13T06:38:22+00:00 13 juli 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Rechtsmisbruik kan een private (stedenbouwkundige) herstelvordering verhinderen (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 04/07/2020 In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij de herstelvordering van een gebuur met betrekking'' tot de naast gelegen villa wordt afgewezen omdat de afbraak van de buurvilla buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van

2020-07-07T15:35:57+00:00 9 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Burenhinder: binnenkort één bevoegde basisrechter (Publius)

Auteur: Isabelle Verhelle (Publius) Publicatiedatum: 28/05/2020 De materiële bevoegdheid van de rechtbank voor vorderingen van hinder uit nabuurschap is reeds lang een punt van discussie. Artikel 591, 3° Ger.W. maakt de Vrederechter bevoegd voor geschillen inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt.

2020-06-05T07:33:15+00:00 5 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Is een administratieve rechter gebonden door zijn eigen richtlijnen in een eerder arrest tussen dezelfde partijen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 09/03/2020 In het cassatiearrest nr. 247.200 van 3 maart 2020 doet de Raad van State uitspraak over de rechtsvraag in welke mate een administratieve rechter, in deze de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, al dan niet gebonden is door haar eigen uitspraak. In dit

2020-03-11T15:39:47+00:00 18 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Hoe gaan onze administratieve rechtbanken om met het coronavirus? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/03/2020 Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges, - waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vallen: 'De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen vastgelegd om

2020-03-14T11:18:46+00:00 14 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Over de borgtocht in overheidsopdrachten (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 25/02/2020 In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als volgt over de exceptie van de door de opdrachtgever aangesproken borgstellende bank, na faillissement van de opdrachtnemer: ‘Eisers maken

2020-03-05T13:02:48+00:00 5 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Advies gemeente steeds noodzakelijk in administratief beroep (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 12/02/2020 Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van burgemeester en schepenen dan wel van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dient te worden ingeroepen in administratief beroep, tenzij het beroep zou zijn ingesteld door het college zelf. In een zaak waarbij

2020-02-25T15:02:14+00:00 25 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Nieuw instrumentendecreet – met een vergoeding ten gevolge van de bouwshift – eindelijk beschikbaar (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 30/01/2020 In een vorige blog werd reeds meegedeeld dat de Vlaamse Regering op 20 december 2019 het zogenaamde Instrumentendecreet goedgekeurd had. In dat decreet werd dan o.m. een vergoeding bepaald voor eigenaars die de waarde van hun grond zien dalen ten gevolge van de bouwshift. De

2020-02-08T10:55:25+00:00 8 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Over de belangenvereiste bij het Grondwettelijk Hof (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 26/01/2020 In het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen een decreet houdende wijziging van de Vlaamse Wooncode als onontvankelijk. De beroepers - het Gennootschap Advocaten Publiekrecht (waarvan ondergetekende trouwens lid is) en een individuele advcocaat - zouden, aldus het

2020-02-03T07:47:06+00:00 30 januari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |