>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

Raad van State kan zelf niet in de plaats van de aanbesteder de puntenimpact van een toegegeven vergissing beoordelen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 04/01/2021 In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020 gaf de aanbesteder toe dat er enkele foutjes waren geslopen in de beoordeling van offerte van een geweerde inschrijver. De Raad van State gaat onverbiddelijk over tot schorsing

2021-01-06T14:45:28+00:00 8 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)(Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 21/12/2020 Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: 'Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Elk rechtsprekend orgaan

2021-01-06T12:29:59+00:00 6 januari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Geen halvering van de rechtsplegingsvergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid (Publius)

Auteur: Dirk Van heuven (Publius) Publicatiedatum: 22/11/2020 In een dossier beslecht door de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 4 november 2020, werd de aansprakelijkheidsvordering van de Belgische Staat die zich aandiende als burgerlijke partij tot de helft herleid (de andere helft werd ten laste gelegd van de overheid zelf

2020-12-03T11:15:45+00:00 5 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij foutieve lijnstelling (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 27/11/2020 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 26 november 2020 zich uitgesproken over een aanzienlijke schadeaanspraak met betrekking tot een foutieve lijnstelling. Het hof beslist dat de gemeenteweliswaar  fout heeft gehandeld maar dat er geen causaal verband bestaat tussen deze

2020-12-04T09:23:41+00:00 4 december 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Hoe lang dient minnelijk te worden onderhandeld in het kader van een onteigeningsproject? (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 16/10/2020 De Vlaamse decreetgever beoogt met het decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 - zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement op 14 oktober ll. en vandaag bekrachtigd door de Vlaamse regering - aan deze vraag tegemoet te

2020-10-17T07:33:42+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 08/10/2020 In een interessant vonnis van 6 oktober 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zich uitgesproken over de aansprakelijkheidsvordering wegens een mondeling adves door een personeelslid van de dienst omgeving over een zonevreemde verkaveling. De ambtenaar zou verkeerdelijk hebben aangegeven dat - mits wijziging (bijstelling) van

2020-10-17T07:31:05+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Beoordelingsbevoegdheid van de overheid bij de aktename van een melding klasse 3 (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2020 In het arrest nr. RvVb-A-2021-0033 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich op 10 september 2020 uitgesproken over een interessant debat over de bevoegdheid van de bevoegde overheid voor de omgevingsvergunningsaanvraag van een inrichting klasse 3. De RvVb benadrukt dat de bevoegde overheid bij

2020-09-25T09:35:38+00:00 25 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Over de motivering van de (stedenbouwkundige) herstelvordering (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 09/09/2020 Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur onvoldoende gemotiveerd was omdat er geen toets werd gemaakt aan de goede ruimtelijke ordening. In een arrest van 9 september verwerpt het hof van

2020-09-23T09:12:09+00:00 23 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Wijzigingen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet op til? De onderhandelingsplicht nader gedefinieerd (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 17/08/2020  Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het voorstel strekt ertoe het begrip 'minnelijke onderhandelingstermijn' te definiëren, de onteigenende instantie te verplichten om op straffe van nietigheid de minnelijke onderhandelingstermijn te vermelden in het voorlopig onteigeningsbesluit en de

2020-08-21T10:49:56+00:00 21 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Kan er nog abstractie gemaakt worden van oude verkavelingen bij omgevingsvergunningen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 8/08/2020 We hebben er allemaal op gewacht en met arrest nr. RvVb-A-1920-1064 is ze er, de prejudiciële vraag aangaande artikel 4.3.1 §1, 1°, c VCRO waardoor bij een omgevingsvergunningsaanvraag abstractie kan gemaakt worden van verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar. Artikel 4.3.1 §1,

2020-08-10T07:02:30+00:00 11 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |