Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Vlaams pachtrecht krijgt stilaan meer vorm (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)

In de media circuleerden reeds een aantal berichten over de inhoud van de vooropgestelde wijzigingen aan de pachtwetgeving. Intussen is de tekst van het voorstel van decreet integraal raadpleegbaar.

Hieronder een kort overzicht van de wijzigingen die in het vooruitzicht worden gesteld:

 • modernisering en verduidelijking van een aantal frequent gebruikte begrippen (zoals “bevoorrechte familieleden” of “hoofdberoep”). Invoering van de wettelijk samenwonende partner
 • aanpassing van artikel 2,2° Pachtwet: schrapping van de voorwaarde dat de exploitant-cultuurverpachter de bemestingswerken moet uitvoeren (teneinde tegemoet te komen aan moeilijkheden om een cultuurcontract te sluiten in gebiedstypes 2 en 3 – cfr. MAP6)
 • invoering van een nieuwe vorm van cultuurcontract (voor meerjarige teelten)
 • invoering van een natuurcontract: voor gronden in groene bestemmingen die beheerd worden in het kader van een natuurbeheerplan type 3 of 4. Bij de verhuur van deze gronden kan de pachtwetgeving worden uitgesloten
 • verplichting van een geschreven pachtovereenkomst en een plaatsbeschrijving
 • nieuwe opzegmogelijkheid voor bebossing en natuurrealisatie. Voor particulieren is deze opzegmogelijkheid beperkt tot de groene bestemmingen. Voor openbare besturen gelden er geen restricties. De opzegging mag evenwel de leefbaarheid van het landbouwbedrijf van de pachter niet ernstig verstoren. Er werd ook een termijn bepaald waarbinnen het opzegmotief moet worden gerealiseerd.
 • nieuwe opzegmogelijkheid om te vervreemden (ook voor reguliere pachtcontracten)
 • nieuwe vorm van pachtovereenkomst voor “kleine eigenaars” (eenmalig pachtcontract voor een duur van 9 jaar)
 • vereenvoudiging van de procedure voor verpachting door openbare besturen
 • gewijzigde uitgangspunten voor de bepaling van de pachtprijscoëfficiënten
 • invoering van de mogelijkheid voor de verpachter om informatie te vragen over de identiteit van de persoon die het pachtgoed exploiteert of de aard van het gebruiksrecht indien die persoon niet de pachter is
 • mogelijkheid om bij het sluiten van een pachtcontract te voorzien in een forfaitaire prijzijvergoeding. Indien niets werd bepaald, vallen partijen terug op de wettelijke regeling (vergoeding mag niet meer bedragen dan de gemaakte kosten)
 • systeem van de veilige koper: geen overdracht van het voorkooprecht mogelijk indien de kandidaat-koper bevestigt dat hij pachtgoed niet zal opeisen gedurende minstens 18 jaar. In dat geval geniet de pachter van een pachthernieuwing
 • uitbreiding van de uitsluitingsgevallen van het voorkooprecht (pensioenboer, indien openbaar bestuur aankoopt voor bebossing of opname in natuurbeheerplan op voorwaarde dat de leefbaarheid van het bedrijf van de pachter niet in het gedrang komt)
 • creatie van een Vlaams pachtobservatorium: voorbereiding beslissingen pachtprijzencommissie, opvolging evolutie grondprijzen, toepassing pachtwetgeving bespreken
 • invoering catch-all bepaling om wetsontduiking tegen te gaan

De tekst van het voorstel van decreet kan u hier raadplegen.

Het is nu wachten op de verdere parlementaire behandeling hiervan.

Bron: Publius