Privacy kennisgeving

 Welkom op de website van Legalnews.be. In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Aangezien wij het ontzettend belangrijk vinden dat u goed en volledig geïnformeerd bent van welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij ermee doen, vragen wij dat u even de tijd neemt om deze privacy kennisgeving te lezen. Met "wij" bedoelen wij, Fides Ganda BV. Onze zetel is gevestigd op het adres Eekhout 40, 9.000 Gent en heeft ondernemingsnummer 0660.870.601.

Wij zijn immers, zoals de GDPR het noemt, de verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij Tom Vandecasteele. Stuur hem gewoon een e-mail (tom@legalnews.be).

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Er zijn een aantal situaties waarin wij uw persoonsgegevens verzamelen en vervolgens gebruiken:

 • Wanneer u onze website bezoekt.
 • Wanneer u ons een visitekaartje geeft na een ontmoeting.
 • Wanneer u zich inschrijft op één of meerdere van onze nieuwsbrieven.
 • Wanneer u ons contacteert via e-mail, sociale media, telefoon of per brief.
 • Wanneer wij een contract met u afsluiten.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarom?

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij:

 • technische informatie omtrent het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Dit is onder meer het IP-adres, geografische locatie, de browser die u gebruikt, of besturingssysteem.
 • informatie omtrent uw surfgedrag. Dit gaat over de artikels die u leest, hoe lang u een bepaalde pagina bezoekt, op welke links u klikt en hoe lang u op de verschillende pagina's van onze website blijft.

Deze informatie gebruiken we om:

 • onze website te verbeteren. Dit leert ons bij welke artikels en vacatures onze bezoekers stilstaan en welke thema's hen boeien. Het is onze bedoeling onze bezoekers te overtuigen om te blijven terugkeren naar onze website en wij beroepen ons dan ook op ons legitiem belang om onze bezoekers een zo interessante online omgeving te kunnen bieden.
 • onze website ook te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zoals het installeren van malware. Ook hiervoor beroepen wij ons op ons legitiem belang om onze website en uw bezoek veilig te houden.

Wanneer u met ons communiceert, via e-mail, sociale media, what's app of eender welk ander kanaal u verkiest (en dat ons ook bereikt), verzamelen wij:

 • uiteraard de inhoud van uw bericht maar ook de technische details ervan, zoals datum en tijd en aan wie het gericht is.
 • de identiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, functie, …
 • alle andere informatie die u ons meedeelt.

Deze informatie gebruiken wij om:

 • met u te kunnen communiceren. Wij beroepen ons op ons gerechtvaardigd belang om op uw vragen of opmerkingen te kunnen antwoorden.
 • ons te verdedigen in een juridische procedure, waarvan wij natuurlijk hopen dat het nooit zover moet komen. In dit geval is het ook in ons gerechtvaardigd belang dat wij deze gegevens hiervoor gebruiken.

Wanneer u zich inschrijft op één van onze nieuwsbrieven, dan verzamelen wij:

 • de identiteitsgegevens die u opgeeft bij de inschrijving, zoals naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel, beroepsgroep.
 • De rechtsdomeinen die u selecteert.

Wij zullen u enkel nieuwsbrieven versturen wanneer u zich daarvoor geregistreerd hebt en ons dus hiervoor de toestemming gegeven hebt.

Wanneer wij een contract met u sluiten verzamelen wij uw gegevens om:

 • Het contract te kunnen uitvoeren. Hiervoor doen wij dan ook een beroep op de noodzaak om het contract te kunnen uitvoeren.
 • Ons te verdedigen in een juridische procedure. In dit geval is het ook in ons gerechtvaardigd belang dat wij deze gegevens hiervoor gebruiken.

De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen zijn de persoonsgegevens die nodig zijn om het contract uit te voeren. Dit zijn onder meer uw identiteits- en contactgegevens, uw functie en het bedrijf waarvoor u werkt of financiële en betalingsgegevens. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor één van onze seminaries, dan verwerken wij ook uw aan(af)wezigheid op het seminarie.

Wanneer u ons uw visitekaartje geeft, verzamelen wij deze persoonsgegevens om een professionele relatie met u te onderhouden. Wij doen hiervoor een beroep op ons legitiem belang om ons netwerk uit te bouwen en te onderhouden.

Ten slotte worden alle persoonsgegevens die wij verzameld hebben ook nog voor volgende twee doeleinden verwerkt:

 • Om een wettelijke verplichting na te komen of om in te gaan op een verzoek van bevoegde autoriteiten zoals politiediensten, gerechtelijke instanties, de gegevensbeschermingsautoriteit, enz.
 • Om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie of overname met of door die derde. Hiervoor beroepen wij ons op ons legitiem belang om dit soort transacties te kunnen ondernemen.

Wij gaan ervan uit dat deze doeleinden binnen uw verwachtingen ligt wanneer u gebruik maakt van Legalnews.be.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de leveranciers waarop wij beroep doen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. mailchimp voor de nieuwsbrieven). Op iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens rust een wettelijke of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. Concreet betekent dit dus dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met:

 • De medewerkers van Legalnews.be
 • De leveranciers van Legalnews.be
 • En uiteraard ook met u

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van uw aanwezigheid op één van onze seminaries, dan geven wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en aanwezigheid) ook door aan de partner met wie wij het seminarie organiseren.

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk binnen de EER verwerkt. In het geval dat wij beroep doen op een leverancier die buiten de EER gevestigd is, dan voorzien wij de nodige maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen, zoals het afsluiten van de modelcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie.

4. Hoe lang beweren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet eeuwig bij, maar net zolang als nodig is om de doeleinden die eerder werden uitgelegd te bereiken. Wanneer de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, dan houden wij uw persoonsgegevens bij totdat u uw toestemming intrekt.

Voor onze nieuwsbrieven, houden wij uw persoonsgegevens bij tot u zich heeft uitgeschreven.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten, houden wij uw persoonsgegevens bij voor de duur van de overeenkomsten en tot tien jaar daarna.

De persoonsgegevens die wij van uw visitekaartje verwerken, bewaren wij tot u ons verzoekt om deze persoonsgegevens te wissen.

De informatie die wij verzamelen door onze interactie met u, bewaren wij zolang als nodig is om met u te kunnen communiceren.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen u geruststellen dat wij de nodige stappen hebben genomen om uw persoonsgegevens veilig te houden. Dit betekent dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om onze IT-systemen, processen en kantoor te beveiligen.

6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

Aangezien wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, beschikt u over een aantal rechten. Wij geven hieronder een opsomming van de rechten die u kan uitoefenen en de manier waarop u dit kan doen.

 • Recht op toegang: U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. U kan ons dus vragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken en u kan hier zelfs een kopie van vragen. Indien wij echter vaststellen dat u ons dit herhaaldelijk verzoekt en ons hiermee hinder veroorzaakt, dan kunnen wij deze verzoeken weigeren of kunnen wij hiervoor een kost aanrekenen. Indien het daarnaast zou blijken dat de toegang tot uw persoonsgegevens een disproportioneel nadeel zou berokkenen aan de rechten en vrijheden van anderen, dan kunnen wij uw verzoek tot toegang ook weigeren of slechts gedeeltelijk toestaan.

 • Recht op verbetering: U heeft het recht om ons te vragen dat wij uw persoonsgegevens verbeteren indien u kan aantonen dat uw persoonsgegevens niet correct, niet compleet of niet up to date zijn.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: Voor de gevallen waar wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, heeft u steeds het recht om uw toestemming in te trekken.

 • Recht op verwijdering: U kan ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor wij deze verzameld en verwerkt hebben. U kan ons dit ook vragen wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of wanneer u uw recht om uw toestemming in te trekken heeft uitgevoerd. Wanneer er echter een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing ons verbiedt om deze persoonsgegevens te verwijderen, dan kunnen wij geen gevolg geven aan dit verzoek.

 • Recht op beperking: U kan ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan in volgende situaties:

  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig in het kader van een juridisch geschil.
  • Gedurende de periode dat wij uw verzoek op verbetering van persoonsgegevens onderzoeken.
  • Gedurende de periode dat wij uw bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens onderzoeken.
  • Wanneer de verwerking onrechtmatig was, maar u verkiest beperking in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Wanneer wij uw persoonsgegevens verzameld hebben op grond van uw toestemming of wanneer deze nodig waren om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, dan heeft u het recht om van ons een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen, in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

 • Recht op verzet: Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitiem belang, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien ons legitiem belang betrekking heeft op direct marketing, dan zullen wij uw verzoek onmiddellijk toekennen. Wanneer er een ander belang speelt, dan vragen wij u om uw redenen die aanleiding geven tot uw verzoek uiteen te zetten. Wij moeten uw belangen immers afwegen tegen onze belangen en wanneer wij zien dat uw belangen zwaarder wegen dan de onze, dan zullen wij uw verzoek toekennen.

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, dan stuurt u een e-mail naar tom@legalnews.be waarin u duidelijk aangeeft welk recht u inroept. Voeg aan uw e-mail ook een kopie van uw identiteitskaart toe, zodat wij er zeker van zijn dat u ons contacteert.

Wij proberen elke vraag zo snel mogelijk te behandelen. Uiterlijk dertig dagen nadat wij uw verzoek ontvangen hebben, krijgt u van ons een antwoord.

Mocht u niet gelukkig zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u heeft hierover een klacht, dan kan u steeds contact opnemen met ons via hetzelfde e-mailadres [tom@legalnews.be]. Wanneer ons antwoord u geen voldoening geeft, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Hun gegevens vindt u hier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/