Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Dekt de herstelvordering ook latere stedenbouwschendingen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Artikel 6.3.1 VCRO luidt als volgt:

‘§ 1. Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. (…) Het bevolen herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn’.

Het komt ons voor dat a​​​​rtikel 6.3.1 VCRO slechts gaat over gewijzigde omstandigheden (een schending in de plaats of bovenop de oorspronkelijke schending) tussen de inleidende dagvaarding enerzijds en de herstelveroordeling respectievelijk -uitvoering anderzijds (in dezelfde zin het Zakboekje RO 2023, 1097-1100), maar niet over gewijzigde omstandigheden tussen de herstelvordering en de inleidende dagvaarding.

De Hasseltse beslagrechter meent  in een verzet tegen de verbeuring van dwangsommen evenwel dat een gelijkaardige werking als artikel 6.3.1 VCRO bestaat bij gewijzigde omstandigheden tussen de herstelvordering en de dagvaarding. In de voor hem beslechte zaak zat daar een tijdspanne in van bijna 3 jaar. Dit is het basisargument:

‘Het doel van de opgelegde herstelverplichting is het herstel in zijn oorspronkelijke staat, wat inhoudt dat de plaats volledig hersteld moet worden en in overeenstemming moet worden gebracht met de plaatselijke voorschriften. Het doel van de herstelmaatregel is dat geen inbreuken meer worden gepleegd op de geldende voorschriften. Een herstel in de vorige staat houdt in dat er niet alleen tot afbraak wordt overgegaan maar dat er ook geen enkele constructie in de plaats dan wel erbovenop komt’.

Tegen de beschikking van 7 februari 2023 wordt beroep aangetekend. Een van de argumenten is dat de herstelvorderende overheid of aan het openbaar ministerie hebben nagelaten om de herstelvordering vóór de inleidende dagvaarding te actualiseren en aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering voor te leggen, minstens om de herstelvordering te actualiseren lopende de strafprocedure (hetgeen kan: Cass. 31 mei 2011, nr. P.11.0003.N).

We keep you posted.

Referentie: Beslagr. Hasselt 7 februari 2023, nr. 22/1382/A

Bron: Publius