>Voeg code toe voor de </head> tag.bewijs

Hoe kan een belastingplichtige het bewijs leveren dat hij geen fiscaal inwoner (meer) is in België? (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Christophe Dillen en Tayfun Anil (Tiberghien)Publicatiedatum: 29/06/2021 Een natuurlijke persoon is onderworpen aan de Belgische personenbelasting indien hij een fiscaal inwoner van België is. In de praktijk rijzen omtrent dit fiscaal inwonerschap regelmatig discussies tussen belastingplichtigen, die menen dat zij geen fiscaal inwoner (meer) zijn, en de fiscale

2021-06-30T11:43:59+00:00 5 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Invloed van het nieuw bewijsrecht op het arbeidsrecht (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 25/06/2021 Door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, trad een nieuw bewijsrecht in werking met ingang van 1 november 2020. Overeenkomstig artikel 8.2 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) zijn de

2021-06-25T14:53:44+00:00 28 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Inschrijving op rekening-courant per vergissing: toch belastbaar voor zaakvoerder (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 11/06/2021 Met inschrijvingen op een rekening-courant moet men voorzichtig zijn, zo blijkt uit een (weliswaar vrij extreem) recent geval. De fiscus aanvaardt niet zomaar dat er sprake is van een vergissing. Omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige, maakt de

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups)Publicatiedatum: 08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend.Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 BW moet hij die meent een ander in rechte te kunnen aanspreken, de rechtshandelingen of feiten bewijzen die

2021-06-23T10:08:01+00:00 23 juni 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Wanneer vaste rechtspraak onterecht een ‘bom’ wordt genoemd (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Deze ‘bom’ zou het gevolg zijn van een cassatie-arrest van 13 oktober 2020 (P.20.0550.N). Deze rechtspraak is echter helemaal niet zo revolutionair als men in

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Ana Laura Claes (Tiberghien)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van belastingfraude (door middel van internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, het stopzetten

2021-04-12T15:55:19+00:00 13 april 2021|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vordering tot vergoeding schade kan niet afgewezen worden op enkele grond dat benadeelde gevorderd bedrag niet bewijst. Cassatie-arrest van 5 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 19/03/2021 Arrest van het hof van beroep te Gent (4 januari 2019) Het arrest oordeelt dat de verweerster aansprakelijk is voor het schadegeval waarbij tijdens door de verweerster uitgevoerde graafwerken de ondergrondse telecom-installaties van de eiseres werden beschadigd. Het arrest neemt aldus aan dat de eiseres schade heeft

2021-03-24T07:47:01+00:00 19 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De witwasregels zijn te ver doorgeschoten (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Tuerlinckx Tax LawyersPublicatiedatum: 22/12/2020 Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 oktober 2020. De steen des aanstoots was de bewijslast in witwaszaken. Wie dacht dat er staalhard bewijs moet

2021-02-17T10:59:50+00:00 17 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Schriftelijk bewijs vereist bij overdracht auteursrechten architect (Schoups)

Auteur: Robbe Pelgrims (Schoups)Publicatiedatum: 12/01/2021 Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig het voorwerp van een overdracht kunnen uitmaken. Contracten over auteursrechten moeten ten aanzien van de auteur steeds schriftelijk worden bewezen. Bovendien moeten contractuele bedingen met betrekking tot (de overdracht van)

2021-01-16T11:59:54+00:00 20 januari 2021|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

Bewijs door bekentenis: splitsing bekentenis is schending van het (oud) B.W. Cassatie 11.12.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 27/12/2020 Het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 februari 2018 De appelrechter oordeelt dat: de meest voor de hand liggende rechtsgrond in de verhouding tussen de vennoot die voor een andere vennoot het kapitaal volgestort heeft, is deze van de lastgeving, waarbij de verweerster

2020-12-27T09:38:18+00:00 27 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |