Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Bewijs in medische dossiers (Bannister)

Auteur: Bannister

U werd het slachtoffer van een medische fout? Uiteraard begrijpen wij uw bezorgdheid.

In drie artikels willen wij u graag de belangrijkste zaken meegeven over de aansprakelijkheid bij een medische fout. In deel 1 lag de focus op de juridische basisbeginselen bij een medische fout. In dit artikel wordt het bewijs bij een medische fout besproken. In ons laatste deel zal worden stilgestaan bij (het belang) van de rechtsbijstandsverzekering.

Met dit tweede artikel geven wij graag een kort overzicht over het bewijs bij een medische fout waarbij we graag de volgende vragen beantwoorden: Wie moet het bewijs leveren? Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de contractuele en de buitencontractuele situatie. Indien u hier vragen over heeft, verwijs ik u graag naar het vorige artikel waar dit onderscheid uitgebreid wordt uiteengezet. Welke bewijsmiddelen kan ik gebruiken? Hoe wordt de concrete schade bewezen?

1. Wie draagt de bewijslast bij een contractuele relatie: belang onderscheid inspanningsverbintenis en resultaatsverbintenis

Om uit te maken wie de bewijslast draagt bij een medische fout dient een onderscheid te worden gemaakt tussen inspanningsverbintenis en resultaatverbintenis. Afhankelijk van de soort verbintenis, zal de bewijslast verschillen:

  1. Inspanningsverbintenis: de nodige inspanningen dienen te worden geleverd: bewijslast ligt bij de patiënt;
  2. Resultaatverbintenis: er moet een bepaald resultaat bekomen worden: bewijslast ligt bij de zorgverstrekker/ziekenhuis: bewijs leveren van een vreemde oorzaak

Voor een uitgebreide uiteenzetting over dit onderscheid, verwijzen wij u naar onze website medischrechtspecialist.

2. Wie draagt de bewijslast bij een buitencontractuele relatie: de nieuwe bewijsregels

Het basisbeginsel bij de bewijslast is dat diegene die iets vordert, de bewijslast van fout, schade en causaal verband draagt. Bij een medische fout zal dit doorgaans het slachtoffer zijn of de nabestaanden van het slachtoffer. Het burgerlijke wetboek is de voorbije jaren in een nieuw jasje gestoken. Ook de bewijsregels werden grondig herzien. Boek 8 van het nieuw burgerlijk wetboek voorziet in enkele afwijkingen van het (strenge) basisprincipe en zorgt in bepaalde gevallen voor een versoepeling van het bewijs dat geleverd moet worden.

Indien het basisprincipe kennelijk onredelijk zou zijn, kan er voorzien worden in een omkering van de bewijslast. Dit wil zeggen dat niet langer het slachtoffer van de medische fout, maar de zorgverstrekker of het ziekenhuis de bewijslast zal moeten dragen.

Bovendien wordt bepaald dat het bewijs moet geleverd worden met een zekere mate van zekerheid. Dit is versoepeling van de voorheen geldende absolute zekerheid. In bepaalde gevallen volstaat zelfs het bewijs door waarschijnlijkheid. De wet geeft aan dat dit het geval is bij het bewijs van een negatief feit of van een positief feit waarvan het vanwege de aard zelf van het te bewijzen feit niet mogelijk of niet redelijk is om een zeker bewijs te verlangen.

3. Hoe kan ik het bewijs leveren van een medische fout?

Om het bewijs te leveren van een medische fout zal het belangrijk zijn dat u voldoende bewijselementen verzamelt om het aannemelijk te maken dat er schade is die mogelijk te wijten is aan een fout van de zorgverstrekker of het ziekenhuis.

Indien er een omkering van de bewijslast wordt verzocht, zal het alsnog belangrijk zijn dat u voldoende elementen aanbrengt om aannemelijk te maken dat er een fout zou zijn gebeurd waardoor u schade lijdt.

Het is dan ook belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen. Dit is o.a.:

  1. Uw patiëntendossier;
  2. Foto’s;
  3. Getuigenverklaringen;
  4. Een medisch verslag van uw (huis)arts

Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat een verslag van uw huisarts meestal onvoldoende zal zijn om de medische fout te bewijzen. Het kan wel tellen als een begin van bewijs om vb. bepaalde lichamelijke waarnemingen te staven. Het zal evenwel belangrijk zijn om het advies in te winnen van een gespecialiseerde arts (de raadsgeneesheer).

Indien er een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, zal er mogelijks, bij discussie tussen partijen, een gerechtsdeskundige worden aangesteld. Deze deskundige zal nogmaals een verslag opmaken om een advies te verstrekken aan de rechtbank over het al dan niet hebben plaatsgevonden van een medische fout en eventueel een begroting maken van de lichamelijke schade.

Bij een medische fout is het belangrijk dat u onmiddellijk handelt. Dit is vooral belangrijk voor het vaststellen van de schade, de medische fout en het causaal verband. Indien er enkele jaren verstreken zijn, zonder dat het dossier verjaard is, zal het leveren van bewijs enkel moeilijker worden.

Bovendien is het zeer belangrijk dat de letsels t.g.v. de mogelijkse medische fout worden vastgesteld vooraleer er een nieuwe behandeling zou worden uitgevoerd door een andere arts. Indien u dit niet doet, zal het zeer moeilijk tot onmogelijk zijn om aan te tonen welke behandeling aan de oorzaak ligt van de schade.

4. Hoe wordt de concrete schade bewezen?

Naast het bewijs van de medische fout, dient het bewijs van de concrete schade te worden geleverd. Het is belangrijk om te onthouden dat u van alle kosten die u maakt die in verband staan met de fout, de nodige bewijzen moet bijbrengen. Zonder bewijs, zal er geen vergoeding worden toegekend.

De lichamelijke schade zal worden vastgesteld door een arts. Dit kan worden vastgesteld door:

  1. De eigen raadsarts;
  2. Door de eigen raadsarts samen met de raadsarts van de andere partij;
  3. Door een gerechtsdeskundige;

Van de andere kosten die u heeft moeten maken, zal u zelf het bewijs moeten bijbrengen. Zonder concrete bewijzen van de gemaakte kosten/schade zal u geen vergoeding kunnen krijgen. Het is dan ook belangrijk dat u alle (betalings)bewijzen bijhoudt om deze kosten aan te tonen. Denk hierbij aan de kosten van medicatie, behandelingen bij een kinesist, raadplegingen bij een andere arts, etc. U zal hiervoor een overzicht moeten opvragen bij uw ziekenfonds om na te gaan in welke kosten uw ziekenfonds is tussengekomen en welke kosten u zelf heeft moeten dragen. Deze kosten worden in mindering gebracht van de uiteindelijke schadevergoeding.

Voor de medicatie houdt u best een kopie van het voorschrift evenals een betalingsbewijs bij uw apotheker bij.

Voor (eventuele) verplaatsingskosten is het aangewezen dat u oplijst wanneer u welke verplaatsing heeft gemaakt en het aantal kilometers.

Bron: Bannister