Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten – Bewijsmiddelen in het kader van het beschrijvend beslag. Arrest van het Hof van Cassatie (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Krachtens artikel 1481 Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, kunnen de personen die een vordering inzake namaak instellen, met de toestemming van de beslagrechter, verkregen op verzoekschrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

Krachtens artikel 1369bis/1, § 1, Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, kunnen de personen die, op grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, naburige rechten of het recht van producenten van databanken een vordering inzake namaak kunnen instellen, met de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, verkregen op verzoekschrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

Krachtens artikel 1369bis/1, § 7, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan de beslagene in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de beschikking tot beschrijvende maatregelen vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de rechter die de beschikking heeft uitgesproken.

Uit de voormelde bepalingen volgt dat de beschikking tot beschrijvende maatregelen slechts een beperkt gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de partijen en de rechter die de beschrijvende maatregelen heeft bevolen en opnieuw moet oordelen omwille van beweerdelijk veranderde omstandigheden. Uit deze bepalingen volgt verder dat de beschikking tot beschrijvende maatregelen geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de rechter ten gronde, die kennis neemt van het resultaat van de beschrijvende maatregelen.

Het bewijs dat werd verkregen naar aanleiding van een beschrijvend beslag inzake namaak in de zin van artikel 1369bis/1 Gerechtelijk Wetboek dat naderhand onrechtmatig werd bevonden, wordt in de procedure voor de bodemrechter voor onbestaande gehouden en dient dus automatisch te worden geweerd, zodat de bodemrechter de toelaatbaarheid van het bewijs logischerwijs niet meer dient te beoordelen en derhalve niet meer dient te onderzoeken of een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm werd miskend, of de betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast, dan wel of het recht op een eerlijk proces in het gedrang komt.

Lees hier het Cassatie-arrest van 14 maart 2024

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure, IT & IP