Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Cas­sa­tie reikt hulp­mid­del aan bij bewijs­nood en beves­tigt een ver­al­ge­meend bewijsbeslag (DLPA Advocaten)

Auteurs: Trees Vuylsteke, Stefaan Voet en Maarten Windels (DLPA Advocaten)

Het gebeurt vaak dat een partij in bewijsnood zit. Zij wil een procedure opstarten tegen een andere partij maar kan haar zaak (vooralsnog) niet hard maken omdat het bewijs om die procedure te schragen zich bij de tegenpartij bevindt. Een oplossing daarvoor is een bewijsbeslag, een procedure waarbij door middel van een eenzijdig verzoekschrift aan de rechter toelating wordt gevraagd om ter plaatse bij een partij te gaan om daar bewijs te beschrijven of in beslag te laten nemen door een sekwester (in de regel een gerechtsdeurwaarder). Het betreft een naar Belgisch recht controversiële procedure.

In een zaak waarin DLPA Advocaten overging tot zo een bewijsbeslag, heeft het Hof van Cassatie op 4 januari 2024 (AR C.22.0373.N) een principieel arrest geveld. Voor het eerst heeft ons hoogste rechtscollege een veralgemeend bewijsbeslag erkend.

Enerzijds oordeelt het Hof dat met het oog op het veiligstellen van bewijsmateriaal, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op eenzijdig verzoekschrift, de overlegging aan een sekwester van stukken die zich bij een partij of een derde bevinden, kan bevelen. Essentieel is dat die stukken welomschreven moeten zijn. Het mag dus niet gaan over een zogenaamde fishing expedition waarbij een partij op zoek gaat naar relevante bewijsstukken. De voorzitter kan die sekwester desgevallend toelating verlenen om zich toegang te verschaffen tot de woning of bedrijfsruimte waar de stukken zich bevinden om deze stukken in bewaring te nemen. Het Hof van Cassatie leidt dit alles af uit een aantal artikelen in het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de kort geding procedure en de mogelijkheid voor de rechter om partijen of derden te bevelen om stukken over te leggen.

Anderzijds – en dit maakte lang het voorwerp uit van discussie – rijst de vraag of zo een bewijsbeslag, waarbij een gerechtsdeurwaarder zich, mits rechterlijke machtiging, toegang kan verschaffen tot een woning, in overeenstemming is met de onschendbaarheid van de woning (zoals neergelegd in artikel 15 van de Grondwet) en het respect voor het privé leven (zoals neergelegd in artikel 8 van het EVRM). Op deze vraag antwoordt het Hof van Cassatie positief. Dezelfde (voormelde) bepalingen op grond waarvan een bewijsbeslag mogelijk is, vormen volgens het Hof een voldoende grondslag voor een bewijsbeslag met toegang tot de woning, zodat voldaan is aan de voorwaarde uit artikel 15 van de Grondwet en artikel 8.2 van het EVRM dat de inmenging in het recht op eerbiediging en onschendbaarheid van de woning bij wet voorzien moet zijn.

Dit arrest, dat mede door DLPA Advocaten is uitgelokt, is een game changer. Voortaan hebben partijen die in bewijsnood zitten, mits eerbiediging van een aantal strikte voorwaarden, de mogelijkheid om over te gaan tot een bewijsbeslag.

Bron: DLPA Advocaten

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure