>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Zaakvoerder van meerdere vennootschappen? Let op wanneer u beroep doet op de draagkracht van een andere vennootschap dan de inschrijvende vennootschap (Publius)

Auteur: Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 13/07/2021 Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen duidelijk onderscheid maakt tussen de vennootschap waarmee hij effectief inschrijft en de vennootschap die tijdens de uitvoering van de opdracht middelen ter beschikking zal stellen. Dergelijk onderscheid is nochtans

2021-07-20T08:40:05+00:00 20 juli 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Huurovereenkomst van onbepaalde duur van nog te realiseren gebouw dan toch geen overheidsopdracht? (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten)Publicatiedatum: juli 2017 In de zaak Wiener Wohnen kwam het Hof van Justitie tot het besluit dat de gemeentelijke woningcoöperatie de overheidsopdrachtenreglementering niet had geschonden door onderhands een huurovereenkomst te sluiten voor onbepaalde duur voor een nog op te richten gebouw. Het Hof meende dat Wiener

2021-07-12T09:52:14+00:00 10 juli 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver? (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Anton De Weerdt (Lydian)Publicatiedatum: 15/06/2021 Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde selectiecriteria te voldoen en dit ongeacht de rechtsband met deze derde (onderaannemer, verbonden onderneming, volstrekte derde). Voor deze derde moet, voor zover het een Europees

2021-06-18T08:25:00+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in overheidsopdrachten = rechtsmisbruik? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 13/06/2021 Volgens de Raad van State in het arrest nr. 250.817 van 8 juni 2021 is dat niet zomaar het geval. Dit was de exceptie die door verwerende partij werd opgeworpen: 'De verwerende partij betoogt dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan

2021-06-18T08:20:27+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Niet alle kosten aangerekend = abnormale prijs? Zo eenvoudig is het niet (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 09/06/2021 Het belang van het arrest nr. 250.818 van 8 juni 2021 kan moeilijk onderschat worden: 'De aanbestedende overheid beschikt over een beoordelingsruimte om de gegeven prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich bij een dergelijke beoordeling niet in de

2021-06-14T09:36:09+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 04/05/2021 In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van artikel 72 AUR. 1. Het wetgevend kader inzake compensatie bij overheidsopdrachten In artikel 72 van

2021-05-11T13:37:14+00:00 13 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Collusie bij overheidsopdrachten – Europese Commissie reikt richtsnoeren aan (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Anton De Weerdt (Lydian)Publicatiedatum: 29/04/2021 Met collusie, doorgaans ‘bid rigging’ genoemd, worden illegale afspraken tussen ondernemers bedoeld, die erop gericht zijn de vrije mededinging in de plaatsingsprocedure van een overheidsopdracht te verstoren of zelfs te verhinderen. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie hierover richtsnoeren

2021-05-08T10:47:39+00:00 8 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Felix Feyt (Lydian)Publicatiedatum: 30/04/2021 In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst voor een nog op te richten gebouw door een aanbestedingsplichtig bestuur kan kwalificeren als een overheidsopdracht

2021-05-08T10:43:24+00:00 8 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: Artikel 314 Strafwetboek niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure. Afspreken mag? (GD&A Advocaten)

Auteur: Robin Depoorter, in samenwerking met Gitte Laenen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het misdrijf uit artikel 314 van het Strafwetboek (te weten: het belemmeren of storen van de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen, beloften of gelijk welk ander frauduleus middel), zo geïnterpreteerd dat het

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Carlo Cardone en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend op een arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2013 (C-221/12) n.a.v. een prejudiciële vraag in het kader van hetzelfde geschil –

2021-03-28T11:09:25+00:00 1 april 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |