>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Impact van de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht op overheidsopdrachten: de maatschap en de verplichting tot inschrijving in de KBO (CMS)

Auteurs: Virginie Dor, Flore Verhoeven en Youri Musschebroeck (CMS) Publicatiedatum: 10/07/2019 Onlangs volgden twee hervormingen die betrekking hebben op het bedrijfsleven elkaar snel op: die van het ondernemingsrecht (zie in dit verband de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS, 27 april 2018), en die van het vennootschaps- en

2019-08-18T19:57:00+00:00 20 augustus 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , , , |

Overheidsopdrachten en de noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet. Hof van Justitie 11 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/08/2019 Artikel 28, lid 2, eerste volzin, van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG moet aldus worden uitgelegd dat het, gelet op het vereiste van juridische en feitelijke identiteit

2019-08-10T14:14:15+00:00 10 augustus 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: |

Nieuwe regelgeving voor onroerend goedtransacties door Vlaamse en lokale besturen (Schoups)

Auteurs: Geert Dewachter en Jelena Adriaenssens (Schoups) Publicatiedatum: 12/07/2019 Sinds januari 2019 is het regelgevend kader op vlak van onroerend goedtransacties voor Vlaamse en lokale besturen uitgebreid. Enerzijds trad op 1 januari 2019 het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de

2019-07-17T14:37:35+00:00 17 juli 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/06/2019 Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog

E-invoicing wordt de regel bij overheidsopdrachten (Lydian)

  Auteurs: Jens Debièvre en Elisabeth Robbroeckx (Lydian) Publicatiedatum: 23/04/2019 De wereld van de overheidsopdrachten wordt met rasse schreden gedigitaliseerd. Sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht zijn om toegestuurde e-facturen (e-invoices) te aanvaarden en te verwerken. In een later stadium zullen de ondernemers verplicht worden een e-factuur op te maken. Deze stap is

2019-05-04T08:19:58+00:00 4 mei 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten – Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/03/2019 Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld. In het kader van dit

Schadevergoedingsaanspraak verworpen doordat eiser niet heeft ingeschreven op de nieuwe overheidsopdracht na het door eiser uitgelokt vernietigingsarrest van de Raad van State (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/04/2019 In een boeiend vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 15 maart 2019, werd de schadeaanspraak van een niet gekozen inschrijver die succesvol de gunningsbeslissing aan een derde had aangevochten voor de Raad van State, verworpen. De rechtbank argumenteert ‘Op

2019-04-17T18:11:55+00:00 17 april 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: wet van 7 april 2019 inzake elektronische facturering in Staatsblad van 16 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/04/2019 In navolging van de goedkeuring op 28 maart 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en

Overheidsopdrachten: nieuwe wetgeving inzake elektronische facturering goedgekeurd op 28 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/04/2019 Op 28 maart 2019 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en

2019-04-01T17:13:34+00:00 2 april 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: |

De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: Januari 2019 Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk