>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2020 (Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019) Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van

2020-02-26T09:41:07+00:00 27 februari 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Blijft de wind in de zeilen: tendering van Belgische offshore windmolenparken (Schoups)

Auteur: Jan De Leyn (Schoups)  Publicatiedatum: 09/01/2020 De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019 37% meer energie opgewekt dan het jaar daarvoor (bronnen: Belgian offshore platform en De Standaard ). Deze offshore windmolenparken vallen onder de bevoegdheid van de federale overheid. De vorige federale regering

2020-01-13T16:23:25+00:00 13 januari 2020|Categories: Energierecht Overheidsopdrachten|Tags: , |

De nieuwe Europese drempelbedragen inzake overheidsopdrachten toegelicht! (Seeds of Law)

Auteurs: Aline Heyrman en Koen De Puydt (Seeds of Law) Publicatiedatum: 06/12/2019 Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een overheidsopdracht moeten aanbesteders rekening houden met deze drempelbedragen. De nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten zijn op 31 oktober 2019 bekendgemaakt in het Europees

2020-01-07T11:20:59+00:00 7 januari 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht – hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Floor Van den Eijnden (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 12/12/2019 Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch recht die tot gevolg moeten (kunnen) hebben dat een inschrijver wordt (kan worden) uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht, cfr. artikel 67 (verplichte uitsluiting

2019-12-18T09:02:24+00:00 19 december 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten (Stibbe)

Auteur: Lieselotte Schellekens (Stibbe) Publicatiedatum: 03/12/2019 Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing van de meeste bepalingen van deze richtlijn. Bij de huidige richtlijn – Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU – wordt deze uitsluiting opgeheven. Toch geldt er nog een specifieke regeling voor bepaalde categorieën

2019-12-11T12:27:47+00:00 14 december 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 30/11/2019 Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993). Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep

2019-11-30T10:52:57+00:00 30 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020 (GD&A Advocaten)

Auteur: Floor Van den Eijnden i.s.m. Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2019 Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels - en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd. Deze keer situeert de wijziging zich op het vlak van het in mededinging stellen / aankondigen van de opdracht. Meestal gebeurt dit via een

2019-11-17T10:43:52+00:00 17 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit gericht aan ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, fabrikanten en groothandelaars van geneesmiddelen en fabrikanten, invoerders en distributeurs van medische hulpmiddelen. Het FAGG stelt vast dat steeds meer ziekenhuizen bij het uitschrijven

2019-11-17T09:37:12+00:00 17 november 2019|Categories: Medisch recht Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Uitsluiting van juridische diensten zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet: arrest Grondwettelijk Hof 7 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van juridische diensten (arbitrage- en bemiddelingsdiensten en de diensten van advocaten) zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet (zie artikel 28, §1, 3° en 4° wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)

2019-11-13T16:52:21+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: kan een opdracht langer dan 4 jaar worden geplaatst en gegund, zonder dat in de opdrachtdocumenten wordt gemotiveerd waarom? Arrest Raad van State 24 oktober 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 Op de website van de Raad van State verscheen recent een interessant arrest met betrekking tot de interpretatie van artikel 57 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Concreet diende de Raad van State zich te buigen over de vraag of een opdracht

2019-11-13T17:00:36+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |