De aanbestedende overheid moet eisen de onderaannemer die niet voldoet aan het selectiecriterium te vervangen, meer noch minder, aldus het Hof van Justitie (Blockeel Timmermans Advocaten)

Auteur: Blockeel Timmermans Advocaten Indien een kandidaat of inschrijver zich voor zijn selectie beroept op de draagkracht van een andere entiteit, bepaalt artikel 73, § 1, tweede alinea van het K.B. Plaatsing van 18 april 2017: “De aanbestedende overheid gaat overeenkomstig de artikelen 73 tot 76 van de wet [overheidsopdrachten van 17 juni 2016] na of de entiteiten…

Lees meer

Nieuwe Europese drempelbedragen overheidsopdrachten en concessies (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Elke twee jaar heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om de drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies te herzien. De nieuwe drempelbedragen voor 2022 en 2023 werden op 11 november 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het gaat telkens om een lichte verhoging van de bedragen. Klassieke sectoren: Voor…

Lees meer

Een gewaarschuwd inschrijver is er twee waard: opgelet met volmachten in strijd met de statuten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Een offerte die wordt ingediend in het kader van een overheidsopdracht, moet worden ondertekend worden door de persoon/personen die bevoegd is/zijn om de inschrijver te verbinden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid. Deze bevoegdheid kan ook middels een volmacht worden toegekend aan een specifieke persoon binnen de onderneming. In een recent…

Lees meer

Overheidsopdrachten – Hoe geheim is vertrouwelijke informatie? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Robin Depoorter (GD&A Advocaten) Hoe mag / moet een aanbestedende overheid omgaan met door een inschrijver als vertrouwelijk aangemerkte documenten? Wat is de omvang van deze verplichting en hoe motiveert u als aanbestedende overheid een eventuele weigering tegen een toegang tot deze documenten? Het Hof van Justitie plaatste met een arrest…

Lees meer

Overheidsopdrachten. Het Hof van Justitie verduidelijkt: een kwalitatief selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringsvoorwaarde (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Kaatje Van Rompaey (GD&A Advocaten) De verplichting die rust op een inschrijver om te beschikken over de toestemming van de bevoegde autoriteiten om zijn beroepsactiviteit te kunnen uitvoeren, is geen voorwaarde die verband houdt met de geschiktheid om deze beroepsactiviteit uit te oefenen, maar is wel een voorwaarde noodzakelijk voor de…

Lees meer

Bedrijfsgeheimen versus het recht op een eerlijk proces: Hof van Justitie benadrukt motiveringsplicht bij weigering toegang tot offertes (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Matthias Castelein, Lydian (22/09/2021) Vaak probeert een misnoegde inschrijver, wanneer hij een gunningsbeslissing aanvecht, de inhoud van de winnende offerte te achterhalen. Even vaak weigert de aanbesteder de toegang tot deze informatie met verwijzing naar het vertrouwelijk karakter ervan. Zelden tot nooit motiveert de aanbesteder de weigering. De loutere verwijzing naar de vertrouwelijkheid…

Lees meer