>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures (Argus advocaten)

Auteur: Veerle Scheys (Argus advocaten) Publicatiedatum: oktober 2019 Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure

Abnormale prijzen in offertes voor overheidsopdrachten: de stakingsrechter als ultieme reddingsboei? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 03/10/2019 Betwistingen inzake het al dan niet abnormaal karakter van de in een offerte aangeboden prijzen zijn geenszins nieuw. Dergelijke discussies worden doorgaans uitgevochten tijdens een schorsings- en/of vernietigingsprocedure bij de Raad van State. Maar wat als een benadeelde inschrijver geen acht heeft geslagen op de strikte

2019-10-19T10:59:23+00:00 19 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Karolien Van Butsel (Schoups) Publicatiedatum: 04/10/2019 Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Overheidsopdrachten

2019-10-14T11:07:29+00:00 18 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 14/10/2019 Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium

Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stephanie Moras (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 De aanbestedende overheid is overeenkomstig artikel 84 Overheidsopdrachtenwet 2016 en artikel 35 KB Plaatsing 2017 verplicht om bij de plaatsing van een overheidsopdracht een prijs- of kostenonderzoek uit te voeren op de ingediende offertes. Indien uit dit prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of kosten worden

Onvolledige offerte – krijgt een inschrijver nog een tweede kans? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 9/09/2019 Bespreking van het arrest Hof van Justitie van 2 mei 2019  - C-309/18 - Lavorgna Probleemstelling Het arrest is het gevolg van een verzoek tot prejudiciële beslissing uitgaande van de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (bestuursrechter in eerste

2019-09-20T14:00:47+00:00 25 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overheidsopdrachten: richtsnoeren Europese Commissie over deelname van inschrijvers uit derde landen aan EU-markt  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/09/2019 Richtsnoeren bieden overheidsinkopers in de lidstaten praktisch advies. De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een pakket initiatieven van de Commissie om eerlijke mededinging, een hoge kwaliteit en een gelijk speelveld op de markten voor overheidsopdrachten te waarborgen. Zij vormen ook het eerste resultaat van de

2019-09-19T19:25:32+00:00 20 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: |

Overheidsopdrachten en berekening van de geraamde waarde. Cassatie-arrest 14 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/09/2019 De visie van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2013 De appelrechters stellen vast dat de overheidsopdracht de levering betreft van medicatie aan de residenten verblijvend in het woon- en zorgcentrum van de verweerder. Zij oordelen dat het aangewezen is te bepalen of

2019-08-31T14:12:51+00:00 2 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |

Impact van de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht op overheidsopdrachten: de maatschap en de verplichting tot inschrijving in de KBO (CMS)

Auteurs: Virginie Dor, Flore Verhoeven en Youri Musschebroeck (CMS) Publicatiedatum: 10/07/2019 Onlangs volgden twee hervormingen die betrekking hebben op het bedrijfsleven elkaar snel op: die van het ondernemingsrecht (zie in dit verband de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS, 27 april 2018), en die van het vennootschaps- en

2019-08-18T19:57:00+00:00 20 augustus 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , , , |

Overheidsopdrachten en de noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet. Hof van Justitie 11 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/08/2019 Artikel 28, lid 2, eerste volzin, van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG moet aldus worden uitgelegd dat het, gelet op het vereiste van juridische en feitelijke identiteit

2019-08-10T14:14:15+00:00 10 augustus 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: |