Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Overheidsopdrachten. KB van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 21 december 2023 is het KB van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake  overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2024 zullen een aantal drempelbedragen die aangewend worden in de wetgeving overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten wijzigen. Het betreft meer bepaald de drempelbedragen vanaf wanneer gebruik moet worden gemaakt van een Europese bekendmaking en de regels die daarmee gepaard gaan. Deze wijzigingen werden doorgevoerd door middel van het Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (lees hier verder: Overheidsopdrachten. Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels)

Deze wijzigingen hebben ook tot gevolg dat twee drempelbedragen die worden aangewend in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (hierna de wet van 17 juni 2013 genoemd), moeten aangepast worden.

Aangezien het Europese drempelbedrag van 140.000 euro (toe te passen voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten geplaatst door de meeste federale aanbestedende overheden), dat vanaf 1 januari 2024 vervangen zal worden door het bedrag van 143.000 euro, eveneens aangewend wordt in artikel 90, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (toe te passen door alle aanbestedende overheden), als drempel waaronder gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, moet ook de overeenkomstige drempel overgenomen in artikel 29, § 1, eerste lid, van de wet van 17 juni 2013 aangepast worden. Deze laatste drempel heeft betrekking op het bedrag waaronder versoepelde mededelingsregels gelden, aangezien naar deze drempel verwezen wordt in artikel 29/1 van de wet van 17 juni 2013. Ter herinnering, overeenkomstig het voormelde artikel 29/1 moet de motivering van de betreffende beslissingen voor de betreffende opdrachten niet onmiddellijk worden meegedeeld aan de niet-geselecteerde kandidaten of inschrijvers, de inschrijvers met een geweerde of niet-gekozen offerte, dan wel aan de gekozen inschrijver. Deze laatsten kunnen echter om aanvullende inlichtingen verzoeken overeenkomstig de nadere regels die hieromtrent voorzien zijn in artikel 29/1, in welk geval de betreffende aanvullende informatie alsnog moet meegedeeld worden.

De voormelde redenering is eveneens van toepassing wat de opdrachten in de speciale sectoren betreft, weze het dat de betreffende bedragen daar wel anders zijn (aldaar zal het bedrag 431.000 euro meer bepaald vervangen worden door het bedrag 443.000 euro) en dat de overeenstemmende procedure aldaar de naam “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging” draagt in plaats van de “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”.

In artikel 29, § 2, van de wet van 17 juni 2013 is voorzien in een machtigingsbepaling aan de Koning om de betreffende bedragen aan te passen aan de overeenstemmende drempelwaarden voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededing. Van deze machtigingsbepaling wordt nu gebruik gemaakt.

Webinar op vrijdag 22 maart 2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinars on demand

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Simon Verhoeven en mr. Alexander Verschave (Equator Advocaten)

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding