Is een VME consument of niet? (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Alain De Jonge en Tom Lenaerts (Seeds of Law) Ten gevolge van een recente wijziging van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”) zal in bepaalde gevallen een vereniging van mede-eigenaars (hierna “VME”) beschouwd worden als consument en dus ook kunnen genieten van consumentenbescherming. Onder welke voorwaarden dit mogelijk is, lichten wij…

Lees meer

Verenigingen van mede-eigenaars nu beschermd door het consumentenrecht (EY Law)

Auteurs: Philip Peerens en Pieter-Jan Peeters (EY Law) VME’s zullen meer bescherming genieten wanneer zij overwegend uit niet-professionelen bestaan. Key takeaways: VME’s krijgen binnenkort consumentenbescherming Bepaalde contractuele bedingen tussen ondernemingen en VME’s zullen worden verboden Op 21 maart 2024 werd een wetswijziging gepubliceerd om de status van consument te verlenen aan bepaalde Verenigingen van Mede-eigenaars…

Lees meer

Over het lot van wijzigingen aan de statuten van een VME als er geen notariële akte verleden werd (Theoma)

Auteur: Ivan Coppens (Theoma) Iedere beslissing van de algemene vergadering van een appartementsmede-eigendom kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zo…

Lees meer

Waarom bepaalde verenigingen van mede-eigenaars binnenkort ook als consument worden beschouwd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews) Een onderdeel van de Wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie heeft betrekking op het feit dat verenigingen van mede-eigenaars niet als consument worden beschouwd, wat in de praktijk voor een aantal problemen zorgt. Verenigingen van mede-eigenaars worden immers geconfronteerd worden met een reeks moeilijkheden in het kader…

Lees meer

Is de VME gebonden door een wijziging van de basisakte en het reglement van mede-eigendom die niet werd verleden via een authentieke akte? Cassatie-arrest van 12 januari 2024 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews) De visie van het Hof van Cassatie Op 12 januari 2024 oordeelde het Hof als volgt: ‘En vertu de l’article 577-4, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, l’acte de base et le règlement de copropriété qui constituent les statuts de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis, ainsi que toute…

Lees meer

Wetsvoorstel: wijziging van de regels inzake mede-eigendom in het kader van de verduurzaming van appartementsgebouwen (Lydian)

Auteurs: Dario Petosa en Bruno Stroobants (Lydian) Op 25 september 2023 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, teneinde de drempels voor verduurzaming van appartementen weg te nemen; Recentelijk werden de renovatieverplichtingen voor residentiële gebouwen verstrengd in het kader van dergelijke verduurzaming (zoals nader…

Lees meer

Appartementsrecht: wijzigt de wetgeving binnenkort? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews) Op 25 september 2023 werd een wetsvoorstel ingediend waarbij volgende maatregelen worden voorgesteld: de verplichte opstelling van een meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen met ten minste drie wooneenheden die 10 jaar of ouder zijn en de terbeschikkingstelling van dat plan aan kandidaat-kopers van een appartement; een aanpassing van de regels betreffende het reservekapitaal…

Lees meer

Samenvoegen van privatieve kavels in een appartementsgebouw. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews) Wanneer meerdere personen samen eigenaar zijn van bijvoorbeeld een appartementsgebouw en een mede-eigenaar toestemming krijgt om de privatieve kavels waarvan hij eigenaar is, samen te voegen en om te vormen tot één groot duplexappartement waarna de aandelen in de gemeenschappelijke delen herverdeeld worden aangezien deze duplex meer waard is dan de…

Lees meer