Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Waarom bepaalde verenigingen van mede-eigenaars binnenkort ook als consument worden beschouwd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Een onderdeel van het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie’ heeft betrekking op het feit dat verenigingen van mede-eigenaars niet als consument worden beschouwd, wat in de praktijk voor een aantal problemen zorgt.

Verenigingen van mede-eigenaars worden immers geconfronteerd worden met een reeks moeilijkheden in het kader van de overeenkomsten die zij sluiten. Het gaat hierbij vooral om onderhoudscontracten (liften, brandblussers), of om overeenkomsten inzake herstellingen (dak, aannemingswerken). Een ander voorbeeld zijn de onduidelijke en vaak onrechtmatige clausules omtrent eventuele prijsaanpassing of de exoneratie van de aansprakelijkheid van de onderneming voor de foutieve uitvoering van haar voornaamste prestaties.

Uit deze elementen volgt dat verenigingen van mede-eigenaars zich in een zwakke positie kunnen bevinden wanneer ze overeenkomsten sluiten.

Om die reden worden de wettelijke beschermingsmechanismen inzake onrechtmatige bedingen en stilzwijgende verlenging van overeenkomsten ook op verenigingen van mede-eigenaars die essentieel uit consumenten bestaan, toepasselijk gemaakt en anderzijds de wettelijke beschermingsmechanismen inzake onrechtmatige bedingen toepasselijk voor ondernemingen van toepassing verklaart op verenigingen van mede-eigenaars die niet hoofdzakelijk uit consumenten bestaan.

De noodzaak om deze bescherming aan verenigingen van mede-eigenaars toe te kennen wordt verklaard door het feit dat ze, in de huidige staat van het recht, noch consumenten, noch ondernemingen zijn in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht. Verenigingen van mede-eigenaars bezitten immers krachtens artikel 3.86 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid. Hierdoor vallen zij niet onder de notie “consument” van artikel I.1, 2°, van het Wetboek van economisch recht, die enkel betrekking heeft op natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Daarom wordt nu een einde gemaakt aan deze situatie, waarin de verenigingen van mede-eigenaars geen enkele wettelijke bijkomende bescherming genieten.

Zullen worden beschermd, in analogie met het begrip “consument”, die verenigingen van mede-eigenaars van het gebouw of van een groep van gebouwen in gedwongen mede-eigendom waarvan vijfenzeventig procent of meer van haar aandelen in de gemeenschappelijke delen zijn toebedeeld aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp

Webinars on demand

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed