>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Schatting van vastgoed bij een overlijden: wie doet het beter? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: juli 2019 In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te nemen. Hierop wordt dan de erfbelasting berekend. Deze waardering is niet altijd eenvoudig. Indien de waarde te hoog wordt ingeschat zult u meer erfbelasting betalen dan nodig.

Kinderloze koppels: Het huwelijk – horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Inleiding In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele praktische aandachtspunten (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/06/2019 Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best even stil bij het lot van dit vruchtgebruik bij zijn overlijden. Moet het vruchtgebruik worden verdergezet door de partner of niet? De wettelijke regels daaromtrent zijn vorig jaar

Conventioneel beding op terugkeer: gelden uit een kapitaalvermindering. Beslissing Vlabel van 27 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/06/2019 De volledige beslissing leest u op de website van Vlabel, wij hernemen hier enkel de conclusie: Op het ogenblik van de schenking ontstaat er een gesplitste inschrijving van de aandelen van de Vennootschap A : het vruchtgebruik komt toe aan de vader en de blote eigendom

Is de inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding rechtsgeldig? Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/06/2019 De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in

Eventueel vruchtgebruik en nieuwe aangifte. Cassatie 25 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/05/2019 Krachtens artikel 745bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat. De langstlevende echtgenoot die in toepassing van deze wetsbepaling het vruchtgebruik verkrijgt van een nalatenschap waarin een blote

Erfbelasting op verzekeringsgiften: grondwettelijk hof ziet er geen graten in (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in

Het wettelijk recht van terugkeer (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 14/05/2019 Het gebeurt meer en meer dat ouders hun kinderen helpen om zich te ‘installeren’. Ze gaan samenleven, of gewoon alleen wonen, en willen een huis kopen. Om hen daarbij te helpen, schrijven ouders een bepaald bedrag over op hun rekening, zonder daar veel formaliteiten aan

Bijzondere clausules in huwelijkscontracten en testamenten. Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/05/2019 De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving

Aanwasovereenkomst inzake het respectievelijk aandelenpakket van twee wettelijk samenwonenden met één minderjarig kind. Vlabel sprak zich uit op 1 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/05/2019 Probleemstelling De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende hun respectievelijk aandelenpakket (1 aandeel van de vennootschap A , 1 aandeel van de vennootschap B en 33.807 aandelen van de vennootschap C, telkens in volle eigendom) waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel