Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Vlabel heeft op 5 oktober 2023 twee gerechtelijke uitspraken inzake nalatenschappen gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

1. Keuze van woonplaats bij notaris, bezwaarbeslissing verstuurd naar notaris en al dan niet laattijdig doorgestuurd naar belastingplichtige. Rechtbank van Eerste Aanleg Gent (21 juni 2023)

Vlabel wijst bij administratieve beslissing de bezwaren van belastingplichtige van 26 juni 2020 en 4 september 2020 af als onontvankelijk (wegens laattijdige indiening) respectievelijk ongegrond. De bezwaarbeslissing werd op 21 oktober 2020 verstuurd naar de indiener van het bezwaar zijnde de notaris van belastingplichtigen. Op 6 september 2021 dienen belastingplichtigen een verzoekschrift in bij rechtbank en betrekken de notaris en diens vennootschap mee in de procedure (dagvaarding in gedwongen tussenkomst). Vlabel werpt op dat de vordering van de belastingplichtigen onontvankelijk is wegens laattijdigheid. Belastingplichtigen betwisten dit en voeren aan dat zij op 7 juni 2021 voor het eerst in kennis werden gesteld van de administratieve beslissing van 21 oktober 2020. De administratieve beslissing werd uitsluitend aan de notaris verzonden en die heeft nagelaten om hen van deze beslissing in kennis te stellen, aldus belastingplichtigen.

Lees verder

2. Passief, leningen aan erflater en bewijs. Hof van Beroep Gent (23 mei 2023)

Hier ging het om de discussie over een nalatenschap (ingevolge testament) en de ouders van erflater en zijn twee minderjarige kinderen Onder het passief werden drie ‘terug te betalen leningen’ vermeld, namelijk: terug te betalen onderhandse lening, 90.000,00 euro, aan de ouders van erflater, terug te betalen WinWinlening, 20.000,00 euro, aan vader van erflater en terug te betalen WinWinlening, 20.000,00 euro, aan moeder van erflater. Vlabel stuurde een aanslagbiljet lastens moeder, vader en de twee minderjarige kinderen van erflater. Er werd geen rekening gehouden met het passief inzake de onderhandse lening en de terug te betalen WinWinleningen.

Lees verder

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen