Een gewaarschuwd inschrijver is er twee waard: opgelet met volmachten in strijd met de statuten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Een offerte die wordt ingediend in het kader van een overheidsopdracht, moet worden ondertekend worden door de persoon/personen die bevoegd is/zijn om de inschrijver te verbinden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid. Deze bevoegdheid kan ook middels een volmacht worden toegekend aan een specifieke persoon binnen de onderneming. In een recent…

Lees meer

Het gemiddeld aantal werklieden in uw erkenningsaanvraag als aannemer: enkel vast personeel of ook interimarbeiders? De Raad van State verschaft duidelijkheid in een arrest van 18 januari 2021 (DLPA Advocaten)

Auteurs: Piet Lombaerts en Louise Van Rentergem (DLPA Advocaten) In de bouwsector staat erkenning garant voor kwaliteit. Een erkenning vormt een belangrijk kwaliteitslabel en houdt in dat de overheid vaststelt dat u als aannemer over de vereiste bekwaamheid en middelen beschikt voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Erkenningen worden ingedeeld in (onder)categorieën (A t.e.m. V)…

Lees meer

In welke mate mag een aanbesteder zich voor het opmaken van opdrachtdocumenten laten “inspireren” door informatie vanwege marktspelers? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Robin Depoorter (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2021 Met betrekking tot een niet gediversifieerde markt kan de aanbestedende overheid inspiratie halen uit beschikbare informatie van aanwezige marktspelers. Dit mag echter niet leiden tot favoritisme. Een bespreking van het arrest (UDN) van de Raad van State van 25 juni 2021, nr. 251.067. In zijn UDN-arrest…

Lees meer

Een kwalitatief bezwaarschrift bij een omgevingsvergunningsaanvraag: meer dan ooit een noodzaak om uw kansen gaaf te houden! (adhemar.law)

Auteurs: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 05/08/2021 In onze tweedelige nieuwsbrief, gepubliceerd op 10 en 18 juni jl., gingen wij dieper in op de optimalisaties die werden doorgevoerd aan het DBRC-decreet dat onder meer de organisatie en de rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen regelt. Het betrokken optimalisatiedecreet van 21 mei 2021…

Lees meer

De verplichtingen uit artikel 30 KB TMB (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 28/07/2021 Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen kan voor bepaalde overheidsopdrachten (en zoals hieronder blijkt niet enkel voor overheidsopdrachten voor werken) zekere verplichtingen met zich meebrengen op het vlak van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP). De gevolgen van het niet-nakomen van deze verplichtingen worden regelmatig onderschat…

Lees meer

Zaakvoerder van meerdere vennootschappen? Let op wanneer u beroep doet op de draagkracht van een andere vennootschap dan de inschrijvende vennootschap (Publius)

Auteur: Sofie Logie (Publius) Publicatiedatum: 13/07/2021 Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen duidelijk onderscheid maakt tussen de vennootschap waarmee hij effectief inschrijft en de vennootschap die tijdens de uitvoering van de opdracht middelen ter beschikking zal stellen. Dergelijk onderscheid is nochtans cruciaal. Overeenkomstig artikel 66…

Lees meer

Grondwettelijk Hof: ook een louter commercieel belang kan volstaan om als verzoekende partij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2021 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State heeft het Grondwettelijk Hof op 17 juni 2021 in arrest nr. 92/2021 beslist dat een commercieel belang kan volstaan om tegen een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te kunnen instellen. Het…

Lees meer

Suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe inzake de voorgestelde boeken 1 en 5 van het nieuw BW in de Commissie Justitie van de Kamer op 15 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 18/06/2021 Lees hier de suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van…

Lees meer