>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad van State

Zaakvoerder van meerdere vennootschappen? Let op wanneer u beroep doet op de draagkracht van een andere vennootschap dan de inschrijvende vennootschap (Publius)

Auteur: Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 13/07/2021 Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen duidelijk onderscheid maakt tussen de vennootschap waarmee hij effectief inschrijft en de vennootschap die tijdens de uitvoering van de opdracht middelen ter beschikking zal stellen. Dergelijk onderscheid is nochtans

2021-07-20T08:40:05+00:00 20 juli 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof: ook een louter commercieel belang kan volstaan om als verzoekende partij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/06/2021 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State heeft het Grondwettelijk Hof op 17 juni 2021 in arrest nr. 92/2021 beslist dat een commercieel belang kan volstaan om tegen een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe inzake de voorgestelde boeken 1 en 5 van het nieuw BW in de Commissie Justitie van de Kamer op 15 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 18/06/2021 Lees hier de suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies

2021-06-18T11:25:32+00:00 18 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in overheidsopdrachten = rechtsmisbruik? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 13/06/2021 Volgens de Raad van State in het arrest nr. 250.817 van 8 juni 2021 is dat niet zomaar het geval. Dit was de exceptie die door verwerende partij werd opgeworpen: 'De verwerende partij betoogt dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan

2021-06-18T08:20:27+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State krijgt permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling zaken (Lydian)

Het Procedurereglement van 23 augustus 1948 dat de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State regelt (het Procedurereglement), voorzag in artikel 26 dat partijen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hebben om van een behandeling op een terechtzitting over te schakelen op een louter schriftelijke procedure;De voorwaarden hiervoor waren dat partijen (i) binnen vijftien

2021-06-04T10:16:30+00:00 8 juni 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Procedure bij Raad van State versoepeld (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder (fysieke) hoorzittingen te voorzien en nadruk te leggen – waar mogelijk of wenselijk – op een schriftelijke behandeling van een zaak. Dit heeft zich nu vertaald in een permanente

2021-05-26T09:09:37+00:00 26 mei 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Terugdraaien van telewerk bij overheidspersoneel: aanvechtbaar voor de Raad van State? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sophie Bleux (Schoups)Publicatiedatum: 04/05/2021 Telewerken is inmiddels voor vele mensen een gekend gegeven en het is niet ondenkbaar dat bepaalde administraties (en personeelsleden) ervoor zullen kiezen om in de toekomst deze weg – minstens gedeeltelijk – verder te bewandelen. Mogelijks zullen administraties zodoende in de toekomst

2021-05-20T13:02:56+00:00 21 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 11/05/2021 Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ (hierna: de Codextrein) geen weigeringsgrond meer voor vergunningen. De Codextrein wijzigde namelijk artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO:  “Artikel

Naar analogie met het befaamde stikstofarrest, nu ook het grondwaterarrest?(adhemar.law)

Auteur: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law)Publicatiedatum: 21/04/2021 De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning in Turnhout. De vraag rijst of het grondwaterarrest even verstrekkende gevolgen heeft als het stikstofarrest. Het antwoord daarop is ons

2021-04-24T11:36:57+00:00 21 april 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Van injunctiebevoegdheid naar injunctieplicht (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe)Publicatiedatum: 17/03/2021 De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging beoogt de Vlaamse decreetgever een antwoord te bieden op recente rechtspraak. De Vlaamse decreetgever hoopt de kwestie ditmaal finaal te beslechten door te voorzien in (i) een verplichte injunctie in