>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad van State

Verplicht gebruik DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat) heeft geen wettelijke basis volgens Auditoraat Raad van State (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/08/2019 In een advies van 27 juni 2019, betekend op 2 augustus 2019, stelt het Auditoraat bij de Raad van State dat er overduidelijk geen enkele wettelijke basis bestaat om het gebruik van DPA verplicht te stellen voor advocaten. Het Auditoraat adviseert de Raad van State dan

2019-08-15T11:44:53+00:00 15 augustus 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de

Schadevergoedingsaanspraak verworpen doordat eiser niet heeft ingeschreven op de nieuwe overheidsopdracht na het door eiser uitgelokt vernietigingsarrest van de Raad van State (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/04/2019 In een boeiend vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 15 maart 2019, werd de schadeaanspraak van een niet gekozen inschrijver die succesvol de gunningsbeslissing aan een derde had aangevochten voor de Raad van State, verworpen. De rechtbank argumenteert ‘Op

2019-04-17T18:11:55+00:00 17 april 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: Januari 2019 Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk

Raad van State – Over de grenzen tot wijziging van een lopende overheidsopdracht zonder een nieuwe plaatsingsprocedure (GD&A Advocaten)

Auteur: Anse Speetjens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 28/02/2019 Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het leveren van tankwagens. Deze opdracht had een oorspronkelijke duurtijd van vier jaar. De overeenkomst tussen beide partijen nam een aanvang op 17 oktober 2014 en eindigde op 16

Mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie: aankomende nieuwigheden (BDO)

Auteurs: Charlotte Broekaert, Kim Van Woensel en Tine Slaedts (BDO) Publicatiedatum: 13/02/2019 De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese Richtlijn 2017/1852 van 10 oktober 2017 over de mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de EU omzet in Belgische wetgeving. Deze Richtlijn komt op haar beurt voort

2019-03-12T10:04:58+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Overheidsopdrachten: Ook bij een “onaanvaardbare prijs” dringt een prijsbevraging zich op! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Stephanie Moras (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: februari 2019 Uit een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2018 (nr. 242.833) is nog maar eens het belang van de prijsverantwoording gebleken. In deze casus was één van de gunningscriteria de prijs. Het bestuur had in het kader van het prijzenonderzoek

Nieuw vennootschapsrecht: amendement inzake de CV wordt maandagmiddag 25 februari 2019 in de Commissie besproken. Belangrijk aandachtspunt op de website van de Kamer: ‘Er wordt voor broodjes gezorgd’ (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/02/2019 Zoals reeds vermeld in ons artikel van 21 februari 2019 ‘Waarom het nieuwe vennootschapsrecht niet gestemd wordt op 21 februari 2019’ is het uitstel het gevolg van het amendement dat ingediend werd op 15 februari 2019 met betrekking tot de coöperatieve vennootschap na de opmerkingen van de

2019-02-22T08:25:58+00:00 22 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Overheidsopdracht en correctie vermoedelijke hoeveelheden. Raad van State 8 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/02/2019 Overeenkomstig artikel 79, § 2, eerste lid, 2º van het KB plaatsing 2017 mogen de inschrijvers – anders dan in de vroegere regeling - de in de samenvattende opmeting vermelde vermoedelijke hoeveelheden enkel wijzigen in zoverre de opdrachtdocumenten dat toestaan. Indien de opdrachtdocumenten het wijzigen van

2019-08-10T14:18:40+00:00 20 februari 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |