Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State krijgt permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling zaken (Lydian)

Het Procedurereglement van 23 augustus 1948 dat de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State regelt (het Procedurereglement), voorzag in artikel 26 dat partijen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hebben om van een behandeling op een terechtzitting over te schakelen op een louter schriftelijke procedure; De voorwaarden hiervoor waren dat partijen (i) binnen vijftien dagen na het verstrijken…

Lees meer

Procedure bij Raad van State versoepeld (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/05/2021 De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder (fysieke) hoorzittingen te voorzien en nadruk te leggen – waar mogelijk of wenselijk – op een schriftelijke behandeling van een zaak. Dit heeft zich nu vertaald in een permanente wijziging van de procedureregels…

Lees meer

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 11/05/2021 Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ (hierna: de Codextrein) geen weigeringsgrond meer voor vergunningen. De Codextrein wijzigde namelijk artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO:  “Artikel 4.3.1.§ 1. Een vergunning…

Lees meer

Naar analogie met het befaamde stikstofarrest, nu ook het grondwaterarrest?(adhemar.law)

Auteur: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 21/04/2021 De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning in Turnhout. De vraag rijst of het grondwaterarrest even verstrekkende gevolgen heeft als het stikstofarrest. Het antwoord daarop is ons inziens ontkennend. Maar wat…

Lees meer

Van injunctiebevoegdheid naar injunctieplicht (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe) Publicatiedatum: 17/03/2021 De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging beoogt de Vlaamse decreetgever een antwoord te bieden op recente rechtspraak. De Vlaamse decreetgever hoopt de kwestie ditmaal finaal te beslechten door te voorzien in (i) een verplichte injunctie in combinatie met (ii) een…

Lees meer

Raad van State heeft advies gegeven over de wetsvoorstellen inzake Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 13/04/2021 Adviezen Raad van State Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State. Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van State: Atikelen over Boek 1 ‘Algemene bepalingen’…

Lees meer

Een nieuwe wind bij de Raad van State: ondertekening offerte overheidsopdracht als daad van dagelijks bestuur? (Adlex)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex) Publicatiedatum: 08/03/2021 Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld. 1. Het nieuwe Wetboek van…

Lees meer

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 17/03/2021 Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte debatten in deze kunnen volstaan (kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond?). Ze stelde geen kennis te hebben van de standpunten van andere procespartijen en verbindt daaraan de conclusie dat ze haar procesvoering…

Lees meer