>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Schorsing van de overheidsopdracht op bevel van de aanbesteder : minder mogelijkheden voor de opdrachtnemer om hiervoor een schadevergoeding te bekomen?! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: mei 2018 Overeenkomstig het nieuwe artikel 38/12 § 1 van het KB AUR heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding indien de aanbesteder tijdens de uitvoeringsfase de opdracht schorst en deze schorsing aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo mag de schorsing door de aanbesteder onder meer niet

2018-06-20T06:39:09+00:00 20 juni 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Verplichte openbare aanbesteding, ook voor verzekeringscontracten (Vandelanotte)

Auteurs: Nico Callewaert en Stijn Moreau (Vandelanotte) Publicatiedatum: 01/06/2018 Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare aanbesteding. Dat doen ze veelal om besparingen te realiseren op de premies van hun verzekeringscontracten. Toch is het realiseren van een besparing niet de enige reden waarom

Wetgever sleutelt aan overheidsopdrachten-reglementering – jammer genoeg blijven de verwachte verduidelijkingen evenwel uit… (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2018 Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie KB”is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft, middels het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten

Een verklaring op eer is geen substituut voor het UEA (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2018 Middels een arrest van 30 januari 2018 (nr. 240.618) oordeelt de Raad van State dat het niet aanleveren van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument een grond vormt om een offerte te weren wegens substantieel onregelmatig. Dit kan niet gecorrigeerd worden door louter

2018-04-21T09:57:26+00:00 21 april 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 11/04/2018 Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht veel verandering teweeg. De regelgever had met deze wijzigingen grotendeels de administratieve vereenvoudiging en de toegang van KMO's voor ogen. Vanuit deze optiek werd ook het Uniform

Overheidsopdrachten geplaatst door federale overheden : wat verandert er door het federaal elektronisch aankoopplatform? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian) Publicatiedatum: 27/02/2018 Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten. Niet in het minst zijn er schaalvoordelen, waaronder voordeligere prijzen en een verlichting van de administratieve lasten te behalen. In een koninklijk besluit van 22 december 2017 (B.S. 16 januari 2018) worden

2018-03-01T08:27:02+00:00 1 maart 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

De Raad van State verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethodiek door de aanbestedende dienst (Stibbe)

Auteur: Linde Bevernaege (Stibbe) Publicatiedatum: 07/02/2018 De RvS verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethode bij opdrachten die worden gegund obv meerdere gunningscriteria. Zo is vereist dat de beoordelingsmethode voor de opening van de offertes wordt vastgesteld. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de aanbestedende overheid aantoonbare redenen kan opwerpen die de a

Raad van State kwalificeert PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling als overheidsopdrachten (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Hans Plancke en Sietse Wils (Eubelius) Publicatiedatum: 15/12/2017 Een aanbestedende overheid beschikt in het kader van PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling niet over de volledige vrijheid om te bepalen of ze de overheidsopdrachtenreglementering al dan niet toepast. In twee recente arresten, die op vergelijkbare zaken betrekking hebben, heeft de Raad van State

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Qué? (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts Publicatiedatum: 13/11/2017 WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht

2017-12-19T12:31:17+00:00 19 december 2017|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Langverwacht Raad van State-arrest (TNS DIMARSO) legt aanbestedende diensten de verplichting op om de beoordelingsmethode op voorhand vast te stellen – RvS 23 november 2017, nr. 239.937 (Schoups)

Auteurs: Cédric Vandekeybus, Jan De Leyn en Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 12/12/2017 1. Context De vernietigingszaak voor de Raad van State van 6 januari 2015 (nr. 229.723) had betrekking op een gunningsbeslissing m.b.t. een overheidsopdracht uitgeschreven door het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van een survey naar de woning en woonconsument in Vlaanderen. Het toepasselijke