>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Overheidsopdrachten geplaatst door federale overheden : wat verandert er door het federaal elektronisch aankoopplatform? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian) Publicatiedatum: 27/02/2018 Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten. Niet in het minst zijn er schaalvoordelen, waaronder voordeligere prijzen en een verlichting van de administratieve lasten te behalen. In een koninklijk besluit van 22 december 2017 (B.S. 16 januari 2018) worden

2018-03-01T08:27:02+00:00 1 maart 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

De Raad van State verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethodiek door de aanbestedende dienst (Stibbe)

Auteur: Linde Bevernaege (Stibbe) Publicatiedatum: 07/02/2018 De RvS verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethode bij opdrachten die worden gegund obv meerdere gunningscriteria. Zo is vereist dat de beoordelingsmethode voor de opening van de offertes wordt vastgesteld. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de aanbestedende overheid aantoonbare redenen kan opwerpen die de a

Raad van State kwalificeert PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling als overheidsopdrachten (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Hans Plancke en Sietse Wils (Eubelius) Publicatiedatum: 15/12/2017 Een aanbestedende overheid beschikt in het kader van PPS-projecten voor gebiedsontwikkeling niet over de volledige vrijheid om te bepalen of ze de overheidsopdrachtenreglementering al dan niet toepast. In twee recente arresten, die op vergelijkbare zaken betrekking hebben, heeft de Raad van State

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Qué? (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts Publicatiedatum: 13/11/2017 WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht

2017-12-19T12:31:17+00:00 19 december 2017|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Langverwacht Raad van State-arrest (TNS DIMARSO) legt aanbestedende diensten de verplichting op om de beoordelingsmethode op voorhand vast te stellen – RvS 23 november 2017, nr. 239.937 (Schoups)

Auteurs: Cédric Vandekeybus, Jan De Leyn en Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 12/12/2017 1. Context De vernietigingszaak voor de Raad van State van 6 januari 2015 (nr. 229.723) had betrekking op een gunningsbeslissing m.b.t. een overheidsopdracht uitgeschreven door het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van een survey naar de woning en woonconsument in Vlaanderen. Het toepasselijke

Valkuilen bij het regulariseren van onregelmatige offertes onder de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering (CMS)

Auteur: Youri Musschebroeck (CMS) Publicatiedatum: oktober 2017 De verplichting voor de aanbestedende overheid om de regelmatigheid van de offertes te onderzoeken is grondig herwerkt in de overheidsopdrachtenreglementering en geldt voortaan voor alle procedures, zo-ook in de procedures waarin onderhandelingen zijn toegelaten (hetgene onder de wet van 15 juni 2006 niet het

2017-10-30T10:49:24+00:00 30 oktober 2017|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Een beduidend lagere inschrijvingsprijs ten opzichte van de geraamde prijs is niet ipso facto abnormaal (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2017 In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat een inschrijvingsprijs aanzienlijk lager ligt dan de geraamde totaalprijs op zich niet volstaat om deze prijs als abnormaal aan te merken. Dat de inschrijver zich onder

Zelfs de flexibiliteit van de onderhandelingsprocedure heeft zijn grenzen (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter van de onderhandelingsprocedure begrensd is, door onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels vastgesteld door de aanbestedende overheid in haar bestek. De onderhandelingsprocedure wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit. In

Overheidsopdrachten – Voorkom discussies over vertragingsboetes: drie praktische tips voor aanbestedende overheden (GD&A Advocaten)

Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet) opgelopen schade. Ze zijn in principe opeisbaar bij het louter overschrijden van de uitvoeringstermijn en dit zonder opstelling van een proces-verbaal. Toch blijken er net met betrekking tot die opeisbaarheid hoe langer hoe meer

2017-05-07T11:04:17+00:00 7 mei 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Prijsverantwoordingen bestaande uit niet-cijfermatige gegevens, mede gebaseerd op motieven aangehaald door de overheid zijn deugdelijk (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens een prijsverantwoording kunnen uitmaken. De aanbestedende overheid heeft daarbij het recht ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen onderzoek, ter aanvulling van degene die werden aangereikt in de prijsverantwoording. De aanbestedende overheid beschikt