>Voeg code toe voor de </head> tag.opzeggingsvergoeding

Outplacement en de aanrekening van 4 weken loon op de opzeggingsvergoeding (Stappers Advocaten)

Auteur: Méline Rovillard (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 06/08/2021 Outplacement wordt omschreven als het geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een

2021-08-19T13:24:20+00:00 19 augustus 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Hoe een opzeggingsvergoeding berekenen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/10/2020 Als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen met onmiddellijke ingang - dus zonder een te presteren opzeggingstermijn - dan dient hij een opzeggingsvergoeding te betalen. De vraag rijst hoe deze verbrekingsvergoeding correct te berekenen. Want rond de samenstelling van het basisloon voor

2020-10-09T13:44:03+00:00 13 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon? (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2020 Principe Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon. Dit is in het beginsel ook zo

Opzeggingsvergoeding bij loopbaanvermindering zorg kind (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: november 2019 Waarover gaat het? Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een

2019-11-17T09:46:51+00:00 19 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon? (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigings-vergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een

2019-06-17T10:02:50+00:00 17 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Opzeggingsvergoeding bij deeltijds werk (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 30/07/2018  Welk effect heeft deeltijds werken op de berekening van een opzeggingsvergoeding bij ontslag? Een deeltijdse werknemer heeft per definitie een lager loon dan een collega die dezelfde job voltijds uitoefent, maar geldt dat ook voor de opzeggingsvergoeding? De normale ontslagregels Als de gewone ontslagregels

Afzien van de schorsing van de opzeggingstermijn – Hof van Cassatie 30 januari 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat sommige periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst, zoals arbeidsongeschiktheid wegens ongeval of ziekte en wettelijke jaarlijkse vakantie, het verloop van de opzeggingstermijn opschorten wanneer het de werkgever is die tot opzegging is overgegaan, kan voor deze laatste vervelend zijn. Niet alleen blijft de werknemer tot wiens vertrek uit de

Belangrijk bij outplacement : vanaf 2016 mag u steeds 4 weken loon aftrekken (Van Goethem Advocaten)

Wanneer een werkgever  een werknemer ontslaat die recht heeft op een opzegvergoeding van minstens 30 weken loon, dan moet de werkgever hem een outplacementaanbod doen. In ruil daarvoor mag de werkgever de opzegvergoeding verminderen met 4 weken loon. Vanaf dit jaar mag de werkgever deze 4 weken loon zelfs inhouden

2016-10-25T08:38:24+00:00 25 oktober 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |