Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Hoe een opzeggingsvergoeding berekenen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt)

Publicatiedatum: 06/10/2020

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen met onmiddellijke ingang – dus zonder een te presteren opzeggingstermijn – dan dient hij een opzeggingsvergoeding te betalen. De vraag rijst hoe deze verbrekingsvergoeding correct te berekenen. Want rond de samenstelling van het basisloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, ontspinnen zich in de praktijk heel wat discussies.

Wat is het principe?

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verbreken met onmiddellijke ingang, dan moet een opzeggingsvergoeding betaald worden. Deze opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen tijdens de opzeggingstermijn. Het is echter een grote misvatting om te denken dat een opzeggingsvergoeding van bijvoorbeeld zes maanden loon, louter en alleen gelijk is aan zes keer het laatste brutomaandloon!

Welke looncomponenten tellen mee?

De werkgever zal bij de berekening van de opzeggingsvergoeding ook rekening moeten houden met diverse andere looncomponenten. Denk maar aan:

  • het dubbel vakantiegeld, zijnde 92% van een maandloon; 
  • een dertiende maand (in geval dit van toepassing is); 
  • de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering en de hospitalisatieverzekering; 
  • het privaat gebruik van de firmawagen.
Hoe voordeel privaat gebruik van firmawagen berekenen?

Om het voordeel van het privaat gebruik van de firmawagen te berekenen, bestaan er in het arbeidsrecht geen wettelijke regels. In geval van discussie is het uiteindelijk de arbeidsrechtbank die de hoogte van dit voordeel moet evalueren. Uit die rechtspraak kunnen we alvast afleiden dat de eventuele leasekost, die de onderneming moet betalen voor de firmawagen, niet mee wordt verrekend. Arbeidsrechtbanken voelen zich ook niet gebonden door de eventuele fiscale evaluatie van het privaat gebruik. De rechters laten zich wel leiden door concrete feitelijke omstandigheden: moet de werknemer al dan niet zelf de brandstof betalen, zijn er veel of weinig privékilometers, het merk en type wagen, enzovoort.

Wat met variabel loon zoals premies en commissielonen?

Ook het variabel loon, zoals premies of commissielonen van handelsvertegenwoordigers, moeten mee in rekening gebracht worden bij de berekening van de ontslagvergoeding. Als het loon geheel of gedeeltelijk variabel is, dan neemt de meerderheid van de rechtspraak aan dat het maandelijks gemiddelde ervan berekend moet worden. Dit op basis van het loon dat betaald werd gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat met het privaat gebruik van de gsm?

Sommige werknemers mogen een bedrijfsgsm ook privé gebruiken van hun werkgever. Dit zonder dat zij de kosten voor deze privé-gesprekken moeten terugbetalen. Hiervoor zal meestal ook een maandelijks bedrag verrekend worden in de ontslagvergoeding. In de praktijk is dat gemiddeld meestal ongeveer 30 euro.

Wat met het privaat gebruik van de laptop?

Het privaat gebruik van een laptop wordt ook meer en meer meegerekend. Dit op voorwaarde dat de werknemer kan bewijzen dat hij of zij volgens de arbeidsovereenkomst of een “computer policy” het recht had om de computer ook voor privédoeleinden te gebruiken. Ook zal worden nagegaan of er ook effectief privégebruik is geweest.

Wat met werknemers die lang arbeidsongeschikt zijn?

Welk loon moet de werkgever in aanmerking nemen voor een werknemer die vele jaren arbeidsongeschikt is geweest en dus vele jaren heeft genoten van mutualiteitsuitkeringen? Het Hof van Cassatie heeft hier geoordeeld dat niet het laatste effectieve maandloon van vele jaren terug als basis geldt, maar het loon dat de werknemer zou verdiend hebben als hij of zij niet ziek zou geweest zijn. Dat betekent dus ook rekening houden met alle indexaties door de jaren heen.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht