>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. de bouwheer/opdrachtgever m.b.t. de keuze van aannemer (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 22/07/2021 Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering van de werken waarvoor een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd; In het kader daarvan rust op de architect de verplichting om de

2021-07-29T10:58:11+00:00 30 juli 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 02/07/2021 Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op de medewerking van een architect, zowel voor het opmaken van de plannen en het uitwerken van het concept als voor de controle op de uitvoering. Het niet respecteren

2021-07-12T09:55:13+00:00 12 juli 2021|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Moet de waardering van raamovereenkomsten worden meegedeeld? Het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Lore Derdeyn (Lydian)Publicatiedatum: 24/06/2021 In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn eerdere rechtspraak met betrekking tot raamovereenkomsten. Raamovereenkomsten kennen een verplichte opgave van de geraamde hoeveelheid en/of waarde en van de maximumhoeveelheid en/of -waarde in de aankondiging

2021-07-02T10:03:28+00:00 7 juli 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: |

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver? (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Anton De Weerdt (Lydian)Publicatiedatum: 15/06/2021 Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde selectiecriteria te voldoen en dit ongeacht de rechtsband met deze derde (onderaannemer, verbonden onderneming, volstrekte derde). Voor deze derde moet, voor zover het een Europees

2021-06-18T08:25:00+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Checklist voorbereiding en implementatie procedure klokkenluiders (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx, Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 10/06/2021 BACKGROUND Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke wetgeving door de onderneming of de organisatie waarvoor zij werken. Deze inbreuken kunnen vaak zeer schadelijk zijn voor het algemeen belang. Uit vrees voor

2021-06-14T09:08:12+00:00 16 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 28/05/2021 De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 19

2021-06-05T11:36:42+00:00 9 juni 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State krijgt permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling zaken (Lydian)

Het Procedurereglement van 23 augustus 1948 dat de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State regelt (het Procedurereglement), voorzag in artikel 26 dat partijen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hebben om van een behandeling op een terechtzitting over te schakelen op een louter schriftelijke procedure;De voorwaarden hiervoor waren dat partijen (i) binnen vijftien

2021-06-04T10:16:30+00:00 8 juni 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Neutraliteits- of diversiteitsbeleid: to do’s voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 03/06/2021 We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid of een diversiteitsbeleid (in) te voeren. Dit is geen wettelijke verplichting, maar meer en meer bedrijven denken daar over na in het kader van hun corporate

2021-06-05T11:43:55+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , , |

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed en voert energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen in (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 02/06/2021 De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;Vooreerst zal elk niet-residentieel gebouw, zoals kantoren, logistieke gebouwen, horeca, handelszaken, scholen, zorginstellingen

2021-06-04T10:14:34+00:00 4 juni 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers. Beslissing ten gronde van de Gegevensbeschermings-autoriteit op 1 juni 2021 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)Publicatiedatum: 04/06/2021 3 takeaways bij GBA 63/2021 van 1 juni 2021 1. Werkgevers kunnen hun personeel per e-mail informeren over ontslag van andere werknemers (rechtsgrond = uitvoering arbeidsovereenkomst). 2. Maar exit-communicatie moet beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor een passend hr-beleid, met name de mededeling

2021-06-04T07:43:46+00:00 4 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |