>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Architect, verbouw niet te gauw! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ AdvocatenPublicatiedatum: 08/04/2021 Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 heeft de decreetgever meer instrumenten voorhanden om bestuurlijk te handhaven. Eén van deze nieuwe instrumenten betreft de bestuurlijke geldboete dewelke kan worden opgelegd aan de overtreder na het

Wat met de waarschuwingsplicht van de aannemer als de architect zijn controleverbintenis niet (correct) naleeft? (Schoups)

Auteur: Michael Thielens (Schoups)Publicatiedatum: 17/03/2021 Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (artt. 1134 en 1135 oud BW), een informatieverbintenis ten aanzien van de opdrachtgever bestaande uit drie gradaties: informeren, waarschuwen en weigeren. Waar de eerste gradatie (de “informatieplicht”)

2021-03-17T10:22:22+00:00 17 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

Schriftelijk bewijs vereist bij overdracht auteursrechten architect (Schoups)

Auteur: Robbe Pelgrims (Schoups)Publicatiedatum: 12/01/2021 Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig het voorwerp van een overdracht kunnen uitmaken. Contracten over auteursrechten moeten ten aanzien van de auteur steeds schriftelijk worden bewezen. Bovendien moeten contractuele bedingen met betrekking tot (de overdracht van)

2021-01-16T11:59:54+00:00 20 januari 2021|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden

2020-12-03T11:04:12+00:00 7 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De auteursrechten van de architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/10/2020 Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een architect en een bouwonderneming omtrent de auteursrechten van bepaalde villa’s. De appelrechters beslisten dat de plannen van een villa het schriftelijk bewijs opleverden van de overdracht van de

Miskenning van de onafhankelijkheidsplicht van de architect kan leiden tot diens aansprakelijkheid ook al heeft hij met de bouwheer geen architectenovereenkomst gesloten (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juni 2020 Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst, maar ook tot diens aansprakelijkheid voor de schade die de bouwheer ondervindt Onafhankelijkheidsplicht in hoofde van de architect. De onafhankelijkheidsplicht houdt in dat het voor de architect niet

2020-07-14T10:50:53+00:00 14 juli 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Auteursrechten: discussie tussen architect en bouwfirma. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/06/2020 Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en zijn zij vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve

2020-06-26T15:25:50+00:00 27 juni 2020|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid’

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert uitgebreid uiteenzetten. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:14:43+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:15:08+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |