>Voeg code toe voor de </head> tag.architect

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden

2020-12-03T11:04:12+00:00 7 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De auteursrechten van de architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/10/2020 Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een architect en een bouwonderneming omtrent de auteursrechten van bepaalde villa’s. De appelrechters beslisten dat de plannen van een villa het schriftelijk bewijs opleverden van de overdracht van de

Miskenning van de onafhankelijkheidsplicht van de architect kan leiden tot diens aansprakelijkheid ook al heeft hij met de bouwheer geen architectenovereenkomst gesloten (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juni 2020 Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst, maar ook tot diens aansprakelijkheid voor de schade die de bouwheer ondervindt Onafhankelijkheidsplicht in hoofde van de architect. De onafhankelijkheidsplicht houdt in dat het voor de architect niet

2020-07-14T10:50:53+00:00 14 juli 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Auteursrechten: discussie tussen architect en bouwfirma. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/06/2020 Krachtens artikel XI.167, § 1, Wetboek van Economisch Recht zijn de vermogensrechten roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en zijn zij vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve

2020-06-26T15:25:50+00:00 27 juni 2020|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid’

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert uitgebreid uiteenzetten. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:14:43+00:00 4 mei 2020|Categories: E-learning Real estate|Tags: , |

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:15:08+00:00 4 mei 2020|Categories: E-learning Real estate|Tags: , , , |

Architect én bezoldigd werknemer van een projectontwikkelaar-aannemer. Cassatie-arrest 9 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/02/2020 De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. De architect-bezoldigde moet beschikken over de mogelijkheid

2020-06-21T07:50:12+00:00 9 februari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en

2020-06-21T07:46:25+00:00 10 januari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget (Dirk De Keuster)

Auteur: Advocatenkantoor Dirk De Keuster Publicatiedatum: 11/11/2019 Pervers systeem Bij de analyse van de vraag in hoeverre de architect verantwoordelijk is voor het bouwbudget moeten we allereerst vaststellen dat de meeste architectenovereenkomsten voorzien in een ereloon voor de architect op basis van een percentage op de effectieve bouwkost. Een dergelijke berekening

2019-11-23T10:40:35+00:00 23 november 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.