Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Beroep van architect: wetsontwerp met wijzigingen ingediend (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 2 april 2024 werd het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten in tweede lezing goedgekeurd door de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Volgende drie wijzigingen zijn voorzien:

1. De versoepeling van de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon.

De voorwaarden uit de bestaande wetgeving werden onderzocht in het licht van drie doelstellingen:

  • voldoende voorwaarden op het vlak van bekwaamheid vastleggen als tegenprestatie voor de toekenning van een beperkte burgerlijke aansprakelijkheid voor personen die het beroep uitoefenen als rechtspersoon;
  • de kwaliteit van de diensten waarborgen;
  • de onafhankelijkheid waarborgen om de doelstellingen van algemeen belang verbonden aan het beroep te verwezenlijken.

Volgende versoepelingen worden nu voorgesteld:

  • een rechtspersoon mag lid zijn van het bestuursorgaan;
  • de meerderheid (meer dan vijftig procent) van de leden van het bestuursorgaan zijn beroepsbeoefenaars in plaats van de huidige honderd procent. Enkel die beroepsbeoefenaars mogen rechtstreeks handelingen verrichten die met het beroep verband houden of mogen de rechtspersoon vertegenwoordigen in rechtshandelingen die betrekking hebben op het beroep van architect;
  • de meerderheid van het kapitaal en van de stemrechten is in handen van beroepsbeoefenaars in de plaats van zestig procent vandaag;
  • het doel moet de activiteit van architect vermelden en in voorkomend geval ook de andere uitgeoefende activiteiten die niet onverenigbaar mogen zijn met het beroep, om zo in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
  • de stagiair mag zijn beroep als rechtspersoon uitoefenen zonder beperking.

2. Een rechtsgrond bieden voor de verplichting voor elke architect die als vastgoedmakelaar werkzaam is, om kwaliteitsrekeningen (derdenrekening en rubriekrekening) te hebben.

Vandaag weigeren banken die rekeningen te openen omdat zij de verplichting die voorzien is in het Reglement van beroepsplichten als onvoldoende basis beschouwen.

3. Het voorzien van een wijziging om de omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties te verbeteren wat betreft de dienstverrichters die het beroep van architect tijdelijk en incidenteel uitoefenen in België.

Deze wijziging heeft betrekking op de beroepsbeoefenaars die het beroep van architect in een andere lidstaat van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/ Zwitserland mogen uitoefenen, maar niet beschikken over een opleidingstitel die in aanmerking komt voor automatische erkenning op grond van voornoemde Richtlijn 2005/36/EG. Op deze beroepsbeoefenaars kan de algemene regeling voor de erkenning van beroepskwalificaties zoals voorzien in de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties van toepassing gemaakt worden waardoor ze de mogelijkheid hebben hun diensten als architect in België vrij te verrichten.

Lees de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed