Ontwerpen en uitvoeren conform de regels van de kunst: mag het wat meer zijn? (Michael Thielens)

Auteur: Michael Thielens (Schoups / KULeuven) Publicatiedatum: 01/05/2021 Alle technische details beschrijven in het uitvoeringsdossier zou tot onmogelijk veel werk leiden voor aannemer en architect. In plaats daarvan worden enkel de essentiële zaken beschreven en wordt voor het overige teruggevallen op de “regels van de kunst” of “regels van goed vakmanschap”. Hieronder wordt begrepen: “het…

Lees meer

Mag ik gebrekkige werken door een derde laten herstellen op kosten van de (onder)aannemer? Het Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden! (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 30/04/2021 Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor u schade lijdt, vb. omdat er gebreken bestaan of nog omdat u door een uitvoeringstermijn gebonden is t.a.v. uw eigen opdrachtgever zodat u…

Lees meer

De buitengerechtelijke vervanging van de niet-presterende aannemer: het Hof van Cassatie verduidelijkt (en versoepelt) de voorwaarden (VDV Advocaten)

Auteur: Manu Vansteenhuyse (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 18/03/2021 Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst. Daarnaast moet deze opdracht worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Evenwel komt het voor dat u als bouwheer of als (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt met een (onder)aannemer die zijn opdracht…

Lees meer

Wat met de waarschuwingsplicht van de aannemer als de architect zijn controleverbintenis niet (correct) naleeft? (Schoups)

Auteur: Michael Thielens (Schoups) Publicatiedatum: 17/03/2021 Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (artt. 1134 en 1135 oud BW), een informatieverbintenis ten aanzien van de opdrachtgever bestaande uit drie gradaties: informeren, waarschuwen en weigeren. Waar de eerste gradatie (de “informatieplicht”) de inhoud en omvang…

Lees meer

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n. studiebureaus die een onderaannemingsovereenkomst…

Lees meer

De bewijslastverdeling tussen een aannemer die betaling van meerwerken vordert en de opdrachtgever die beweert dat de werken niet werden uitgevoerd (Schoups)

Auteurs: Jeffrey Amankwah (Schoups) Publicatiedatum: 01/02/2021 Wie de uitvoering van een verbintenis vordert, moet daarvan het bestaan bewijzen (art. 1315 oud BW). Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs te leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Op grond van artikel 870 Ger.W.…

Lees meer

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden aan te passen aan de…

Lees meer

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 20/08/2020 In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt in dit arrest een vrij ruime invulling te hanteren van de toepassingsvoorwaarden. Feiten Een gerechtsdeskundige had gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde…

Lees meer

Bouwgeschillen: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden om als bouwheer de werken te laten uitvoeren door een derde aannemer (buitengerechtelijke vervanging van de aannemer) (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/08/2020 Een vaak voorkomend geschil betreft de situatie waarbij een bouwheer vaststelt dat de aannemer in gebreke blijft om diens verbintenissen uit te voeren, en het vertrouwen tussen partijen om de een of andere reden dermate zoek is dat de bouwheer de werken zelf wenst uit te voeren of…

Lees meer