>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemer

Bouwgeschillen: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden om als bouwheer de werken te laten uitvoeren door een derde aannemer (buitengerechtelijke vervanging van de aannemer) (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/08/2020 Een vaak voorkomend geschil betreft de situatie waarbij een bouwheer vaststelt dat de aannemer in gebreke blijft om diens verbintenissen uit te voeren, en het vertrouwen tussen partijen om de een of andere reden dermate zoek is dat de bouwheer de werken zelf

2020-08-24T15:18:32+00:00 26 augustus 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Sociale schulden van (onder)aannemers: een gewaarschuwd opdrachtgever / (hoofd)aannemer is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Vincent Janssen (Schoups)  Publicatiedatum: 28/07/2020 In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet strafrechtelijk karakter van de financiële sanctie of ‘bijslag’ vermeld in artikel 30bis RSZ-wet. Dit artikel voorziet namelijk in een bijslag van 35 % ten laste van de ‘opdrachtgever’ die

2020-08-10T16:28:53+00:00 10 augustus 2020|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Vervanging van de aannemer en matiging vertragingsboetes – cassatie verduidelijkt (Cass. 18 juni 2020) (Schoups)

Auteurs: Gertjan Van Hoeyweghen en Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 31/07/2020 In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak uitgesproken over enerzijds de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen en anderzijds over de matigingsbevoegdheid van de rechter bij een strafbeding (vertragingsboete) wegens gedeeltelijke uitvoering

2020-08-05T15:04:48+00:00 8 augustus 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Bouwschade en beslissing bouwheer te laten herstellen door derde zonder aannemer te kennen. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/06/2020 Waarover gaat het? De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag van €85.005,18 te aanvaarden. De aannemer opteerde ervoor zelf de nodige herstelwerken in natura uit te voeren, maar de bouwheer besliste eenzijdig om de herstellingen te laten uitvoeren door een

2020-06-30T20:06:04+00:00 30 juni 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-09-22T13:15:08+00:00 4 mei 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |

Architect én bezoldigd werknemer van een projectontwikkelaar-aannemer. Cassatie-arrest 9 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/02/2020 De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. De architect-bezoldigde moet beschikken over de mogelijkheid

2020-06-21T07:50:12+00:00 9 februari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Nieuw Invorderingswetboek verruimt inhoudingsplicht voor schulden van aannemers (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 20/01/2020 Op 1 januari 2020 is het nieuwe ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen’ of kortweg het ‘Invorderingswetboek’, in werking getreden. Op dezelfde dag is eveneens het Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot uitvoering van het Wetboek van

2020-01-27T20:13:38+00:00 29 januari 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane Directe belastingen|Tags: , , |

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.