>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemer

De buitengerechtelijke vervanging van de niet-presterende aannemer: het Hof van Cassatie verduidelijkt (en versoepelt) de voorwaarden (VDV Advocaten)

Auteur: Manu Vansteenhuyse (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 18/03/2021 Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst. Daarnaast moet deze opdracht worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Evenwel komt het voor dat u als bouwheer of als (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt met

Wat met de waarschuwingsplicht van de aannemer als de architect zijn controleverbintenis niet (correct) naleeft? (Schoups)

Auteur: Michael Thielens (Schoups)Publicatiedatum: 17/03/2021 Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (artt. 1134 en 1135 oud BW), een informatieverbintenis ten aanzien van de opdrachtgever bestaande uit drie gradaties: informeren, waarschuwen en weigeren. Waar de eerste gradatie (de “informatieplicht”)

2021-03-17T10:22:22+00:00 17 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

De bewijslastverdeling tussen een aannemer die betaling van meerwerken vordert en de opdrachtgever die beweert dat de werken niet werden uitgevoerd (Schoups)

Auteurs: Jeffrey Amankwah (Schoups)Publicatiedatum: 01/02/2021 Wie de uitvoering van een verbintenis vordert, moet daarvan het bestaan bewijzen (art. 1315 oud BW). Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs te leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Op grond

2021-02-02T12:58:48+00:00 8 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Bouwrecht|Tags: , , |

Kan u als aannemer een vertrouwelijk voorstel formuleren en hoe doet u dit dan? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 17/12/2020 Stel, u heeft als aannemer een discussie met een klant over werken die u bij hem uitvoerde en u wenst te vermijden dat het tot een eventuele procedure voor de rechtbank komt. Kan u dan een ‘vertrouwelijk’ voorstel doen om

2020-12-27T09:45:09+00:00 27 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Onrechtmatige bedingen in aannemings- en architectenovereenkomsten (Monard Law)

Auteur: Gregory Grouwels en Dorien Reyskens (Monard Law) Publicatiedatum: 20/11/2020 Vanaf 1 december 2020 zijn onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen verboden. Deze regels gelden onder meer ook voor ondernemingen actief in de bouw- en vastgoedsector. In deze nieuwsbrief geven wij u praktische tips om uw overeenkomsten en algemene voorwaarden

2020-12-03T11:04:12+00:00 7 december 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 20/08/2020 In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt in dit arrest een vrij ruime invulling te hanteren van de toepassingsvoorwaarden. Feiten Een gerechtsdeskundige had gebreken in

2020-09-01T11:54:17+00:00 4 september 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Bouwgeschillen: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden om als bouwheer de werken te laten uitvoeren door een derde aannemer (buitengerechtelijke vervanging van de aannemer) (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/08/2020 Een vaak voorkomend geschil betreft de situatie waarbij een bouwheer vaststelt dat de aannemer in gebreke blijft om diens verbintenissen uit te voeren, en het vertrouwen tussen partijen om de een of andere reden dermate zoek is dat de bouwheer de werken zelf

2020-08-24T15:18:32+00:00 26 augustus 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Sociale schulden van (onder)aannemers: een gewaarschuwd opdrachtgever / (hoofd)aannemer is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Vincent Janssen (Schoups)  Publicatiedatum: 28/07/2020 In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet strafrechtelijk karakter van de financiële sanctie of ‘bijslag’ vermeld in artikel 30bis RSZ-wet. Dit artikel voorziet namelijk in een bijslag van 35 % ten laste van de ‘opdrachtgever’ die

2020-08-10T16:28:53+00:00 10 augustus 2020|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Vervanging van de aannemer en matiging vertragingsboetes – cassatie verduidelijkt (Cass. 18 juni 2020) (Schoups)

Auteurs: Gertjan Van Hoeyweghen en Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 31/07/2020 In eenzelfde arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie zich in een bouwzaak uitgesproken over enerzijds de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen en anderzijds over de matigingsbevoegdheid van de rechter bij een strafbeding (vertragingsboete) wegens gedeeltelijke uitvoering

2020-08-05T15:04:48+00:00 8 augustus 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |