>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemer

Bouwschade en beslissing bouwheer te laten herstellen door derde zonder aannemer te kennen. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/06/2020 Waarover gaat het? De gerechtsdeskundige heeft gebreken in de beglazing vastgesteld en adviseerde om een schadebedrag van €85.005,18 te aanvaarden. De aannemer opteerde ervoor zelf de nodige herstelwerken in natura uit te voeren, maar de bouwheer besliste eenzijdig om de herstellingen te laten uitvoeren door een

2020-06-30T20:06:04+00:00 30 juni 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.

Binnenkort beschikbaar – Webinar on demand ‘Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek’

In deze webinar geeft mr. Frank Burssens een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. U kijkt waar en wanneer u wilt!

2020-05-21T09:57:55+00:00 4 mei 2020|Categories: E-learning Real estate|Tags: , , , |

Architect én bezoldigd werknemer van een projectontwikkelaar-aannemer. Cassatie-arrest 9 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/02/2020 De regels Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden. De architect-bezoldigde moet beschikken over de mogelijkheid

2020-06-21T07:50:12+00:00 9 februari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Nieuw Invorderingswetboek verruimt inhoudingsplicht voor schulden van aannemers (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 20/01/2020 Op 1 januari 2020 is het nieuwe ‘Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen’ of kortweg het ‘Invorderingswetboek’, in werking getreden. Op dezelfde dag is eveneens het Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot uitvoering van het Wetboek van

2020-01-27T20:13:38+00:00 29 januari 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane Directe belastingen|Tags: , , |

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Hoe ontsnap ik aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 19/10/2019 Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers of  (hoofd)aannemers die werken met een (onder)aannemer zijn automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor het gedeelte van het loon dat die (onder)aannemer niet heeft betaald in overeenstemming met de Belgische minimumlonen.

2019-10-21T18:41:53+00:00 21 oktober 2019|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven en zonder dat een fout van de aannemer van werken of diensten moet worden aangetoond. De opdrachtgever moet wel de geleverde prestaties en gemaakte kosten betalen, evenals

2019-10-05T09:35:50+00:00 7 oktober 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Moet een tijdelijke maatschap van aannemers zich inschrijven in het KBO vóór de gunning van een opdracht? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 27/09/2019 Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Ondernemingsrecht moeten maatschappen zich in principe inschrijven in het KBO. In de Commissie voor Justitie van 18 september j.l. kreeg Vice-Premier Koen Geens de kans om de draagwijdte van

2019-10-01T10:48:01+00:00 1 oktober 2019|Categories: Bouwrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |