Decreet hervorming schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Sherpa Law)

Auteurs: Robby Ackermans, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 20/05/2021 Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende grote…

Lees meer

Verwerpen nalatenschap en fiscale schuld: nog maar eens Paulius! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/11/2020 In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel woorden in artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek. Iedereen die tot de nalatenschap komt heeft bijgevolg een vrije keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van…

Lees meer

Ook dit jaar werden de tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik geactualiseerd (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 27/07/2020 EVEN TER HERHALING… Het Belgisch erfrecht kent sedert lang aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik toe. Indien de vooroverleden echtgenoot afstammelingen nalaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot en op diens aandeel in de eventuele huwgemeenschap . Wanneer de langstlevende echtgenoot met…

Lees meer

Gunstregime voor familiale ondernemingen: tegenbewijs voor reële economische activiteit mag wel degelijk worden geleverd (Sherpa Law)

Auteur: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/02/2020 In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 4 februari 2020 stelt de rechtbank, in een procedure met betrekking tot het gunstregime voor familiale vennootschappen, dat het bezit van privaat vastgoed het tegenbewijs van een reële economische activiteit heeft, niet in de weg staat.…

Lees meer

Verklaring van behoud (na hervorming erfrecht) (Sherpa Law)

Auteurs: Julie Raymaekers, Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/01/2019 Op 1 september 2018 is het hervormde Erfrecht in België in werking getreden. De nieuwe wetgeving geeft onder meer de erflater meer vrijheid om zijn erfenis te regelen, maar wijzigt ook de manier waarop bij overlijden schenkingen in rekening gebracht worden, met name de regels betreffende inbreng en…

Lees meer

Anticipeer op mogelijke ongewenste effecten van het nieuwe erfrecht op uw successieplanning! (Sherpa Law)

Auteur: Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 24/07/2018 Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe erfregels zullen ook van toepassing zijn op schenkingen die u in het verleden deed. Hierdoor sluit uw successieplanning mogelijks niet meer aan bij uw initiële doelstellingen en concrete wensen. Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1…

Lees meer

Vernietiging standpunt 15004 over gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 20/06/2018 Aloude interpretatie inzake “bedekte bevoordeling” en tegenbewijs herleeft Dat de Raad van State het omstreden standpunt 15004 van Vlabel vernietigde, is ondertussen welbekend. Vlabel heeft in een bericht op zijn website gesteld dat hij “bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet zal langer toepassen.” Even kon nog twijfel rijzen over…

Lees meer

Waarom vruchtgebruik in vele gevallen het beste van twee werelden is (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/04/2018 De website Spartax biedt een handige module aan inzake berekening van vruchtgebruik, de Spartax-methode. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Robin Messiaen, de geestelijke vader van Spartax. Hij legt zich beroepsmatig uitsluitend toe op vastgoedtransacties – en fiscaliteit enerzijds en herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.) anderzijds. Hij is werkzaam voor Sherpa Law…

Lees meer