Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Decreet hervorming schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Sherpa Law)

Auteurs: Robby Ackermans, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law)

Publicatiedatum: 20/05/2021

Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende grote wijzigingen met betrekking tot de Vlaamse erf -en schenkbelasting.

AFSCHAFFING DUOLEGAAT

Duolegaten zijn een bekend instrument om via het testament tegelijk een goed doel en familie of vrienden te steunen, met een sterke reductie van de erfbelasting als gevolg.

De Vlaamse regering gaat er van uit dat een te ver doorgedreven toepassing van deze techniek (waarbij het goede doel zeer weinig overhield) aanleunde bij een oneigenlijk gebruik.

De fiscale planningstechniek van het duolegaat zal bijgevolg verdwijnen :  de huidige hervorming heeft tot doel het altruïstisch oogmerk te herstellen alsook te versterken en zodoende het fiscaal planningsoogmerk te reduceren.

WIE EEN DUOLEGAAT UITWERKTE IN ZIJN TESTAMENT, STAAT NU VOOR DE OPDRACHT DIT OPNIEUW TE EVALUEREN EN BIJ TE STUREN !

GOEDE DOELEN : GEEN SCHENK- OF ERFBELASTING MEER

De afschaffing van de duolegaten zet de goede doelen niet in de kou : zij zullen gecompenseerd worden met een schenk -en erfbelastingtarief van 0% voor schenkingen en legaten ten voordele van deze goede doelen. Deze tariefverlaging zal evenwel enkel gelden voor “zuivere” goede doelen, door de decreetgever ingevuld als stichtingen van openbaar nut en VZW’s.

Voor schenkingen of legaten aan de private stichtingen blijft  het huidige tarief behouden : 5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting.

Ook deze hervorming zal toepassing vinden op overlijdens dan wel schenkingen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2021. 

DE “VRIENDENERFENIS”

De afschaffing van het duolegaat wordt in hoofde van de (meestal verdere) familieleden of vrienden gecompenseerd door de mogelijkheid aan deze personen een gedeelte van de nalatenschap (met een maximumbedrag van 15.000 euro per nalatenschap) via testament te legateren tegen het tarief van toepassing op verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners (3% i.p.v. 25%). De maximale belastingbesparing die hiermee kan worden gerealiseerd bedraagt 3.300 EUR per nalatenschap (dus niet per begiftigde!).

Deze nieuwe regeling is eveneens van toepassing op overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Lees hier het originele artikel