>Voeg code toe voor de </head> tag.erfrecht

Samenwoning, een verplichting bij wettelijke samenwoonst? (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Publicatiedatum: 23/12/2019 Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen betreft maakt de wetgever een onderscheid tussen gehuwden, feitelijke samenwonenden en zij die wettelijk samenwonen. In concreto stellen koppels zich soms de vraag of men wettelijk kan samenwonen zonder

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten? (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: december 2019 Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Personen die geen giften mogen ontvangen : Het burgerlijk

2020-01-07T14:34:58+00:00 7 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2019 De feiten De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij de erfgenamen geen melding hebben gemaakt van een rekening enkel op hun naam waarop zij erfgelden afkomstig van de omzetting van een kasbon op naam van moeder hadden geparkeerd. Ook

2019-11-25T16:23:14+00:00 27 november 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Het lot van het duolegaat en het Vlaams Regeerakkoord (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 26/10/2019 Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan aan personen die in de erfbelasting aan hogere tarieven worden belast (dit zijn andere personen dan dichte verwanten – toptarief van 55% voor overlijdens na 01.09.2018) en één legaat

Een internationaal testament – Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/10/2019 Bepaling Deze regeling werd hoofdzakelijk ingevoerd voor vreemdelingen die in België vertoeven. Niets belet echter dat deze testeervorm ook door Belgen wordt aangewend. Het internationaal testament is een geschrift opgesteld hetzij door de erflater zelf, hetzij door een derde persoon en welk document nadien door de

2019-11-02T13:09:15+00:00 12 oktober 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Kinderloze koppels: Horizontale vermogensplanning via samenlevingsovereenkomst (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/08/2019 Inleiding In het tweede artikel van deze reeks werd duidelijk gemaakt dat de langstlevende wettelijk samenwonende partner beperkte wettelijke erfrechtelijke aanspraken heeft in de nalatenschap van de overleden partner, namelijk het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. De langstlevende feitelijk samenwonende partner heeft helemaal geen wettelijke

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert (K law)

Auteurs: Claudia Duchateau en Stephanie Allard (K law) Publicatiedatum: 05/07/2019 De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd. De nieuwe waarderingsregels worden bij ieder overlijden vanaf 1 september 2018 toegepast en kunnen onverwachte gevolgen hebben voor de vroegere successieplanning. Via

Reeks kinderloze koppels: Wat kan ik via een testament al dan niet regelen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 31/05/2019 Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap wanneer de erflater bij leven niets heeft geregeld. Zowel het erfrecht van de langstlevende partner, als van de overige familieleden werden nader bekeken. Het is evenwel mogelijk om bij testament

2019-07-06T13:38:11+00:00 19 juni 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/05/2019 Inleiding In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een alleenstaande erflater kinderloos overlijdt en deze bij leven zelf niets heeft geregeld. De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk samenwonende partner nalaten. Wanneer

2019-08-18T09:28:21+00:00 30 mei 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |