>Voeg code toe voor de </head> tag.actio pauliana

De actio pauliana: maakt méér dan ongedaan (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/06/2020 Cassatie over omvang aansprakelijkheid van derde-wederpartij bij paulianeuze overdracht In een recent arrest (zie hier) preciseert het Hof van Cassatie de omvang van aansprakelijkheid gebaseerd op een actio pauliana of pauliaanse rechtsvordering (art. 1167 BW). Met de (actio) pauliana kan een schuldeiser een

2020-07-02T07:00:30+00:00 3 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Aandelen weggeschonken en fiscus benadeeld? Daar komt Paulius alweer! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 Inleiding In een vorig artikel op onze website bespraken wij een arrest van het hof van beroep van Brussel van 12 april 2018. In dit arrest bevestigde het hof te Brussel dat het niet mogelijk is de fiscus of andere schuldeisers te

2019-07-01T12:11:40+00:00 4 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

U heeft schulden en besluit de nalatenschap van uw moeder te verwerpen… maar daar komt Paulius (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 31/01/2019 Inleiding Het erfrecht bepaalt dat sommige erfgenamen een reservataire aanspraak hebben. Dit betekent dat deze erfgenamen recht hebben op een bepaald minimum erfdeel van de fictieve massa (het wedersamengestelde vermogen van de erflater). Het beschikbaar deel (dit is dan het

Opstal, failliete vennootschap en faillissementspauliana door curator – Kh.Gent 16 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/04/2018 Mr. Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) gaf in 2018 een uiteenzetting over de problematiek van een pauliaanse vordering van de curator in een constructie van opstalrecht door aandeelhouders aan hun (naderhand failliete gegane) vennootschap. LegalNews.be volgde toen de sessie en geeft u hierbij de feiten

De pauliana bij fusie en splitsing: onzekerheid troef (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 31/10/2017 Artikel in DAOR over het bestaan van de pauliana bij fusie en splitsing Kan een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een fusie of splitsing met een beweerd frauduleus oogmerk zich de iure beroepen op de pauliana om de fusie of splitsing aan hemzelf niet-tegenstelbaar

2017-11-02T13:50:25+00:00 2 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De pauliana tegen de splitsing van een insolvente vennootschap. Ook een rechtspersoon mag waardig sterven (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/08/2017 Noot in TRV/RPS over onevenwichtige splitsing in schemerzone voor faillissement Als een rechtspersoon op de rand van het faillissement staat, kunnen insiders proberen het vermogen van die rechtspersoon  uit te hollen door middel van een herstructurering, bijvoorbeeld een splitsing. Zo kunnen ze nog snel de

2017-11-02T13:49:01+00:00 7 augustus 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Verdoken uitkeringen: de pauliana slaat weer toe (Corporate Finance lab)

Als een vennootschap ter ziele dreigt te gaan, is het voor insiders verleidelijk nog snel de overgebleven activa te versluizen naar een ander vermogen. Dat kan hun persoonlijk vermogen zijn, of dat van een andere rechtspersoon onder hun controle. Wees toch maar op uw hoede: de vennootschapsschuldeisers zijn gewapend tegen

2017-11-02T13:49:17+00:00 14 maart 2017|Categories: Insolventierecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Cass. 13 januari 2017: Geslaagde pauliaanse vordering komt enkel schuldeiser toe (Corporate Finance Lab)

Een insolvente schuldenaar brengt een stuk grond in in een vennootschap. OVAM, die saneringskosten  wil vergoed zien, vecht die inbreng met succes aan met de pauliana. Een ongeluk komt echter nooit alleen: voor OVAM haar pauliana kan verzilveren door beslag te leggen op de ingebrachte grond, sterft de schuldenaar. Door