Ongeval na glaasje teveel bij gedeeltelijke deelname aan fietstocht van de ‘Vriendenkring van het personeel van de RSZ’ zonder voorafgaandelijke inschrijving: arbeidsongeval of niet? Arbeidshof Brussel 3 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/02/2019

De feiten

De fietstocht van 7 juni 2012 werd georganiseerd door de “Vriendenkring van het Personeel” van de RSZ, die socio-recreatieve groepsactiviteiten organiseert voor het personeel van de RSZ, zowel tijdens de werkuren als daarbuiten (’s avonds of in het weekend).
De RSZ moedigt het personeel aan om deel te nemen aan deze activiteiten doordat voor een beperkt aantal uren “dienstvrijstelling” wordt verleend.

Op 8 mei 2012 maakte de Vriendenkring via het internet bekend dat het personeel zich kon inschrijven voor een fietstocht van 45 km op 7 juni 2012 in het Pajottenland.

Er bestond geen betwisting over dat mevrouw X zich niet had ingeschreven uiterlijk op 25 mei 2012, via de link “vanaf hier… “ onderaan de aankondiging of op enige andere manier. Het enige wat zij had gedaan was op 5 juni 2012 om 16 uur 24 een email zenden naar het emailadres van de evenementen georganiseerd door de communicatiedienst en niet eens naar het mailadres van de Vriendenkring.

Zij schreef: “ Graag neem ik deel aan deze fietstocht. Aan het Kasteel van Gaasbeek wil ik jullie vervoegen tussen K.P.124 en K.P.23. Bijgevoegd vindt u de route die ik zou volgen van thuis uit, vertrekkende vanaf K.P.85.( Nieuwe Kaai Roosdaal-Pamel) Mw. Y heeft mijn activiteitenblad getekend. In de hoop dat ik toch kan deelnemen met mijn eigen elektrische fiets, zie ik jullie donderdag a.s. aan “Oud Gaasbeek”.

Zij ontving geen reactie op deze email. Zij had wel door haar overste haar activiteitenblad voor 2012 laten ondertekenen naast de vermelding “recreatieve fietstocht 7/6/12 om 12 u 30”. Het betrof de enige activiteit die op haar blad voor 2012 stond vermeld.

De dag zelf, vooraleer met de groep mee te rijden, heeft mevrouw X aan de voorzitter van de Vriendenkring gevraagd om haar activiteitenblad te tekenen. Niettegenstaande de organisator geweigerd had het document te ondertekenen, en zij op geen enkele wijze was ingeschreven voor de activiteit, heeft mevrouw X een tijd achter de groep gefietst.

Op een bepaald ogenblik heeft mevrouw X de fietstocht onderbroken en meerdere glazen alcohol gedronken. Zij is nadien gevallen, werd gevonden om 19 uur 44 en werd met de ziekenwagen naar de spoeddienst gevoerd.

In het verslag van het onderzoek op de spoeddienst van het Erasmus-ziekenhuis stond dat mevrouw X dronken (“bourrée”) was en dat de analyse van haar bloed “ethanol 110” vertoonde.

Arbeidsongeval of niet?

Op 12 juni 2012 deed zij aangifte van arbeidsongeschiktheid en vermeldde dat zij van 7 tot 12 juni 2012 verbleef in het Universitair Ziekenhuis Erasme. Het formulier werd verder ingevuld door haar huisarts, die verklaarde dat zij het slachtoffer was van een arbeidsongeval op donderdag 7 juni 2012, namelijk een verkeersongeval met aangezichts-fracturen.

Met een aangetekende brief van 6 juli 2012 deelde de RSZ zijn beslissing mee om het arbeidsongeval niet te erkennen.
Twee jaar later, op 12 december 2014, liet mevrouw X de RSZ dagvaarden.

Met een vonnis van 15 december 2015 besliste de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel dat mevrouw X het slachtoffer was van een arbeidsongeval op 7 juni 2012 en stelde een deskundige aan met de gebruikelijke opdracht.

De visie van het Arbeidshof

1. Mevrouw X was geen deelnemer van de fietstocht zoals die door de Vriendenkring werd georganiseerd zonder zich voorafgaandelijk in te schrijven. Minstens had zij vooraf de goedkeuring van de voorzitter van de Vriendenkring met een laattijdige inschrijving moeten bekomen. Zij had daarbij kunnen vragen om rechtstreeks met haar fiets van thuis de groep te mogen vervoegen. Zij toont ook niet aan dat het niet mogelijk was zich uiterlijk op 25 mei 2012 in te schrijven, zo nodig met bepaalde aanpassingen van het parcours volgens haar noden.
Waar zij verlof had genomen en op eigen initiatief, volledig buiten de organisatie door de RSZ en de Vriendenkring om, een stuk van de fietstocht meefietste, gebeurde dit buiten elk gezag en helemaal niet tijdens de uitvoering van haar ambt. Het was voor de RSZ en de Vriendenkring niet mogelijk om mevrouw X, die verlof had genomen, te verbieden de groep per fiets op de openbare weg te volgen. Mevrouw X was tijdens haar fietstocht op geen enkel wijze in haar persoonlijke vrijheid beperkt als gevolg van haar ambt. Het ongeval was dus geen arbeidsongeval.

2. Ten overvloede, zelfs in de veronderstelling dat mevrouw X wel onder gezag stond tijdens de fietstocht- wat het hof niet aanneemt-, dan nog is er geen sprake van een arbeidsongeval.

In het verslag van het onderzoek op de spoeddienst van het Erasmus-ziekenhuis stond dat mevrouw X dronken was. Het kan dus niet anders zijn dan dat mevrouw X , nadat zij in de namiddag niet meer is verder gefietst richting de RSZ zoals haar collega’s, de fietstocht heeft onderbroken en meerdere glazen alcohol heeft gedronken. Rijden met en promille van 0,5 alcohol in het bloed was strafbaar en 1,10 promille bereikt men na het drinken van meer dan een glas.

Waar mevrouw X besliste om, zonder de collega’s te volgen, haar fietstocht te onderbreken om meerdere glazen alcohol te drinken, was dit geen normale onderbreking van de fietsactiviteit. Zij hernam daarbij alleszins haar vrijheid en stond niet meer onder het gezag van de RSZ. Het was dus hoe dan ook geen ongeval dat zich voordeed tijdens en door de uitoefening van het ambt.

In de veronderstelling dat het ongeval zich voordeed op de weg naar huis, na de fietstocht waar mevrouw X wel onder gezag stond – wat het hof niet aanneemt-, dan nog is er geen sprake van een arbeidsongeval. Waar blijkt dat mevrouw X, in afwezigheid van de andere collega’s, deze weg heeft onderbroken om meerdere glazen alcohol te drinken, ging het om een belangrijke onderbreking die niet gerechtvaardigd was wegens overmacht en zelfs niet wegens een wettige reden.

Op 28 maart 2019 organiseert LegalNews.be samen met Larcier de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’ (incl. boek)

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 3 september 2018

Lees hier meer bijdragen over ‘arbeidsongevallen