>Voeg code toe voor de </head> tag.DLPA

Het Europees bewarend bankbeslag : doeltreffend actiemiddel voor de schuldeiser in het kader van de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (DLPA)

Auteurs: Maude Mertens en Klaas Vanneste (DLPA) Publicatiedatum: 02/10/2018 Op 18 januari 2017 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Verordening 655/2014 in werking getreden. Het doel van deze Verordening is de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen te vergemakkelijken. Bij

2018-10-04T08:52:52+00:00 4 oktober 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Funding loss : terreinverlies voor de banken (DLPA)

Auteur: Trees Vuylsteke (DLPA) Publicatiedatum: 06/09/2018 Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een eerste ontsnappingsroute Meer dan een jaar geleden sprak het Hof van Cassatie zich uit over de toepassing van art. 1907bis BW op de ‘funding loss’, de vergoeding die bij een

2018-09-11T17:59:59+00:00 11 september 2018|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

Sinds 1 mei 2018 aangepaste opzegtermijnen bij ontslag tijdens de eerste zes maanden (DLPA)

Auteurs: Bram Delbecke en Lise Breine (DLPA) Publicatiedatum: 31/05/2018 Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht genomen moeten worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Van dan af aan werden alle opzeggingstermijnen, zowel voor arbeiders als

2018-06-05T09:32:25+00:00 5 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Vanaf 1 juli 2018 verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw (DLPA)

Auteurs: Piet Lombaerts en Séverine Vermeire (DLPA) Publicatiedatum: 30/04/2018 Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een dergelijke verzekeringsplicht gold niet voor de aannemer of voor andere bouwactoren. Het Grondwettelijk Hof had al in zijn arrest van 12 juli 2007 geoordeeld dat de afwezigheid

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling (DLPA)

Auteurs: Klaas Vanneste en Katrien De Vos (DLPA) Publicatiedatum: 30/03/2018 Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen. Eén van deze mogelijkheden is de geschillenregeling. Deze gerechtelijke procedure doet zich voor in twee vormen. Enerzijds kunnen aandeelhouders de gedwongen uitsluiting vorderen

2018-04-03T16:48:47+00:00 3 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Vervroegde terugbetaling van investeringskredieten: naar een gematigde funding loss (Declerck Leterme Partners)

In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de beperking van de funding loss kost die banken aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet. Bedrijven die bij hun bank aankloppen voor de vervroegde terugbetaling van hun investeringskrediet komen vaak van een kale reis terug: de

2017-06-28T09:25:26+00:00 20 april 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , , |

De alarmbelprocedure: bij bestuurders moet het belletje altijd rinkelen (Declerck Leterme Partners Advocaten)

Het bestuur van een vennootschap moet steeds oog hebben voor de resultaten van de onderneming. Het is de taak van een zorgvuldig bestuursorgaan om de financiële toestand van de onderneming continu te evalueren en om eventueel negatieve resultaten tijdig te detecteren met het oog op remediëring. Om het bestuur tijdig

2017-02-01T09:36:56+00:00 1 februari 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |