Medische deontologie: goedgekeurde gecommentarieerde code van 5 juli 2019 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/08/2019

De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5 juli 2019 goedgekeurde gecommentarieerde code van medische deontologie op de website van de Orde.

De medische deontologie omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep.

LegalNews.be maakte een selectie van enkele topics, meer bepaald deze die een link hebben met de studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ op donderdag 3 oktober 2019.

Bindende kracht van de code

In zijn vergadering van 16 juni 2018 heeft de nationale raad van de Orde der artsen een advies gegeven over de dwingende kracht van de code van medische deontologie.

Meer uitleg vindt u hier

Privacy van de patiënt

Persoonlijke notities (aantekeningen)

Op 27 april 2019 heeft de nationale raad van de Orde der artsen een advies uitgebracht over de persoonlijke notities (aantekeningen).

Geluidsopname van een gesprek tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste

Op 6 mei 2017 werd een persbericht gepubliceerd door de nationale raad van de Orde der artsen betreffende een geluidsopname van een gesprek tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste. Hierin werd volgend standpunt genomen: ‘Een geluidsopname van de medische consultatie door de patiënt om de ontvangen informatie beter te kunnen verwerken, dient te gebeuren in gezamenlijk overleg om zo het vertrouwen en de dialoog tussen de patiënt en de arts niet te ondermijnen. Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat deze geluidsopname bij een geschil kan worden aangewend als bewijs.’

Toegang tot het medisch dossier van de overleden patiënt in geval van een testamentaire betwisting

Op 17 december 2016 heeft nationale raad van de Orde der artsen een advies uitgebracht over de toegang tot het medisch dossier van de overleden patiënt in geval van een testamentaire betwisting.

Gebruik van e-health en m-health binnen het gezondheidsgebeuren

Op 21 mei 2016 heeft nationale raad van de Orde der artsen een deontologische en medisch-ethische reflectie gemaakt over het gebruik van e-health en m-health binnen het gezondheidsgebeuren.

Probleem van digitale aanvallen op computers van artsen

Op 21 mei 2016 heeft nationale raad van de Orde der artsen een advies uitgebracht over het probleem van digitale aanvallen op computers van artsen.

Rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier

Op 19 september 2015 heeft de Nationale Raad zijn advies van 20 januari 2007 herzien betreffende de rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier.

Aansprakelijkheid

In artikel 9 vermeldt onder meer:

  • De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg voorziet in een schadevergoeding in het geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.
  • Bij een incident of een ongewenste gebeurtenis dient de arts open te zijn en een eerlijk gesprek te voeren met de patiënt. Hij dient de gebeurtenis objectief uit te leggen en zijn spijt uit te drukken over de ongewenste gang van zaken. Hij moet in geen geval een schuldbekentenis afleggen: het vaststellen van een fout valt onder een gerechtelijke beslissing. De objectieve toelichting van de feiten zonder schuldbekentenis kan de arts niet ten laste worden gelegd door de verzekering die zijn beroepsaansprakelijkheid waarborgt.
  • Artikel 8/1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bepaalt: “De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid.” Ofschoon een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk niet verplicht is, is ze dat deontologisch wel. Het feit dat de arts de patiënt meedeelt dat hij geen dergelijke verzekering heeft, stelt die arts niet vrij van zijn deontologische fout. Op het moment van inschrijving op de lijst van de Orde vermeldt de arts hoe zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd is.

Aanwijzing van een psycholoog als enige deskundige

De Nationale Raad heeft op 15 september 2018 een advies gegeven over de aanwijzing van een psycholoog als enige deskundige in een juridisch dossier voor de beoordeling van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit.

Aanwezigheid van de aanvrager van een erkenning van een handicap of ongeschiktheid bij de discussie tussen de artsen-deskundigen en de adviserend artsen

De Nationale Raad heeft op 6 mei 2017 een advies gegeven betreffende de aanwezigheid van de aanvrager van een erkenning van een handicap of ongeschiktheid bij de discussie tussen de artsen-deskundigen en de adviserend artsen in het kader van een deskundigenonderzoek bevolen door de rechtbank.

Afschrift van een patiëntendossier van een overleden patiënt door het Fonds Medische Ongevallen

De Nationale Raad heeft op 25 april 2015 een advies gegeven over het afschrift van een patiëntendossier van een overleden patiënt door het Fonds Medische Ongevallen.

Aanwijzing van artsen als deskundigen in het kader van een rechtsprocedure

Op 20 september 2014 heeft de Nationale Raad advies gegeven betreffende de aanwijzing van artsen als deskundigen in het kader van een rechtsprocedure.

Procedure voor het opvragen van een dossier door het Fonds Medische Ongevallen

Interessant is ook dat eind 2012 aan de Nationale Raad de vraag gesteld werd betreffende de procedure voor het opvragen van een dossier door het Fonds Medische Ongevallen : dient een analoge procedure te worden gevolgd als, deze in het kader van de inbeslagname van medische dossiers door de onderzoeksrechter? Beschikt de inspecteur van het Fonds Medische Ongevallen over een ongelimiteerd beslagrecht? Het antwoord van 23 maart 2013 leest u hier.

Studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ op donderdag 3 oktober 2019 in Sint-Niklaas

Op 3 oktober 2019 organiseren Intersentia en LegalNews.be de studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ in Sint-Niklaas.

Op donderdagvoormiddag 3 oktober 2019 zal mr. Ruben Roex (time.lex) uitleg geven over de impact voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen en zorgaanbieders van de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet (NIS-wet) van 7 april 2019.

Aansluitend zal mevr. Griet Verhenneman (Data Protection Officer UZ Leuven/affiliated researcher KU Leuven – CiTiP) de privacy-aspecten van gezondheidsgegevens behandelen tijdens die ochtendsessie.

In de namiddag zullen Prof. dr. Nils Broeckx (advocaat Dewallens & partners/docent medisch recht UAntwerpen) en Prof. dr. Christophe Lemmens (advocaat Dewallens & partners/gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen) eerst een analyse maken van het gebruik van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en wat dit tot gevolg heeft inzake GDPR en aansprakelijkheid en in een tweede gedeelte een eerste overzicht geven van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen.

Apart inschrijven voor de twee sessies is mogelijk.

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.