De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

E-mail verzenden aan studenten en collega’s naar aanleiding van het ontslag van een docent. Beslissing GBA van 26 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De feiten

Het voorwerp van de klacht betrof het versturen van e-mails met persoonsgegevens van de docent aan (voormalig) studenten en collega’s door een onderwijsinstelling, naar aanleiding van het ontslag van de docent door de docent ingevolge een tuchtmaatregel. De tuchtmaatregel volgde op een incident tussen de docent en één van diens studenten in de rand van een les die gegeven werd door de docent.

De docent ontkent niet dat hij een student fysiek heeft geraakt, maar stelt dat dit per ongeluk gebeurde door het maken van een wegwuifgebaar en dat dit niet een opzettelijke daad van fysieke agressie uitmaakte. Dit alles zou hebben plaatsgevonden in de nasleep van een mondelinge discussie nadat de student heimelijk diens punten zou hebben proberen inkijken op het computerscherm van de docent.

Het bestuur van de onderwijsinstelling besloot de docent om dringende redenen te ontslaan, en er volgde een communicatie vanuit het bestuur ten aanzien van studenten en personeelsleden die les kregen respectievelijk samenwerkten met de docent.

Daarnaast was er quasi-identieke communicatie ten aanzien van het […] comité. Elk van deze communicaties gebeurde middels drie e-mails, met de melding van het ontslag in de volgende bewoording: “Dit naar aanleiding van fysieke agressie ten aanzien van één van de studenten […] uit grondig onderzoek is gebleken dat dit voorval elk verder functioneren van [naam docent] als medewerker van [de onderwijsinstelling] onmogelijk maakt.” Op basis van de stukken in het dossier kan worden gesteld dat zeker 195 (oud-)studenten het bericht toegestuurd kregen en potentieel konden lezen, losstaand van het aantal geadresseerden in de andere twee berichten.

De visie van de Geschillenkamer

Nu de Geschillenkamer heeft vastgesteld dat de drie e-mails houdende de communicaties aan studenten, ex-studenten, collega’s en leden van het hogergenoemde comité,  persoonsgegevensverwerkingen bevatten die inbreuk uitmaken op artikel 6.1. AVG, is het aan de orde corrigerende maatregelen te nemen lastens de onderwijsinstelling. In het kader van een effectieve rechtsbescherming onder artikel 47 van het Handvest van de Europese Unie, en de effectieve handhaving die de wetgever met de AVG nastreeft, is het ook nu nog aan de orde de onderwijsinstelling hieromtrent terecht te wijzen.  Om die reden komt het de Geschillenkamer opportuun voor de de onderwijsinstelling te berispen omwille van de vermelding in de litigieuze communicaties dat het ontslag van de om redenen van fysieke agressie gebeurde, alsook omwille van het aanschrijven van ex-studenten, voor wie zeker geen noodzaak bestond kenden om kennis te nemen van het ontslag, laat staan op dergelijke wijze.

Lees de Beslissing ten gronde 145/2023 van 26 oktober 2023

Paralegal

Legal Counsel

Advocaat Sociaal Recht