Overheidsopdrachten : hoe komt een opdracht tot stand? – deel 2 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 03/09/2018

Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe pas je de regels concreet toe?’ geeft meer uitleg in dit tweede deel.

Welke procedures kunnen aanbestedende overheden in de klassieke sectoren gebruiken voor de totstandkoming (plaatsing) van de opdracht?

Het merendeel van de aanbestedende overheden is actief in een klassieke sector.

Alle overheden, maar ook alle gesubsidieerde instellingen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen,… behoren tot de klassieke sectoren.
Artikel 35 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten somt de verschillende procedures op, die door de aanbestedende overheden in de klassieke sectoren kunnen gebruikt worden voor de totstandkoming (plaatsing) van de opdracht:

 1. de openbare procedure
 2. de niet-openbare procedure
 3. de mededingingsprocedure met onderhandeling, onder de in artikel 38 bepaalde voorwaarden
 4. de concurrentiegerichte dialoog, onder de in artikel 39 bepaalde voorwaarden
 5. het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 40 bepaalde voorwaarden
 6. de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onder de in artikel 41 bepaalde voorwaarden.

Bij deze zes procedures moet de aanbestedende overheid een voorafgaande aankondiging van de opdracht bekendmaken in het Bulletin der Aanbestedingen en vanaf de Europese drempelbedragen eveneens in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wat is specifiek het verschil tussen een openbare en niet-openbare procedure?

1. Een openbare procedure

Kenmerken

 • “openbare” procedure (ipv. open procedure)
 • de termen “offerteaanvraag” en “aanbesteding” worden niet meer gebruikt
 • mogelijkheden wel behouden (gunning op basis van prijs of verschillende gunningscriteria)
 • elke geïnteresseerde ondernemer mag een offerte indienen
 • een aanbestedende overheid kan altijd een openbare procedure uitschrijven
 • er is geen mogelijkheid om te onderhandelen

Aankondiging van de opdracht

 • in het Bulletin der Aanbestedingen en vanaf de Eur. drempel ook in het Publicatieblad EU
 • op de website https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

Indieningstermijn offerte

 • de ontvangstdatum van de offerten is ten vroegste 35 dagen vanaf de datum van de verzending van de  aankondiging
 • inkorting met 5 dagen mogelijk, indien de offerten worden ingediend op het officieel elektronisch platform e-Tendering op de website https://eten.publicprocurement.be
 • de ontvangstdatum van de offerten is ten vroegste 15 dagen in dringende gevallen, mits motivering of na een vooraankondiging van de geplande opdrachten in het komend jaar
 • geen onderscheid meer tussen opdrachten beneden of vanaf de Europese drempel

2. Niet-openbare procedure

Kenmerken

 • nieuwe benaming ipv. beperkte aanbesteding en offerteaanvraag
 • misleidende term, want niet-openbare procedure wordt ook bekendgemaakt
 • in de Franse vertaling gebruikt men wel nog de term “procédure restreinte”
 • procedure in twee afzonderlijke fasen: aanvraag tot deelneming – indienen offerte
 • enkel de geselecteerde kandidaten (min. 5, voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn) mogen een offerte indienen
 • de selectie van de kandidaten gebeurt op basis van uitsluitingsgronden en selectiecriteria
 • de beperking van het aantal kandidaten is mogelijk volgens objectieve en niet-discriminerende regels
 • de aanbestedende overheid kan altijd een niet-openbare procedure uitschrijven
 • er is geen mogelijkheid om te onderhandelen

Bekendmaking aanvraag tot deelneming (kandidatuurstelling)

 • in het Bulletin der Aanbestedingen en vanaf de Eur. drempel ook in het Publicatieblad EU
 • op de website https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

Indieningstermijnen

 • de ontvangstdatum van de aanvragen tot deelneming is ten vroegste 30 dagen vanaf de  datum van de verzending van de aankondiging
 • in dringende gevallen mits motivering min. 15 dagen
 • indienen offerte ten vroegste 30 dagen vanaf datum verzending van de uitnodiging
 • inkorting met 5 dagen mogelijk indien de offerten elektronisch ingediend worden
 • in dringende gevallen mits motivering min. 10 dagen voor het indienen van de offerte
 • na vooraankondiging kan de termijn voor indienen offerte ingekort worden tot 10 dagen

Het eerste deel leest u hier