Vraag van curator voor bijkomend ereloon volgens art. 9 KB 26 april 2018. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 7 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/06/2019

Vraag curator

De curator meldt in zijn verzoekschrift dat hij reeds erelonen heeft ontvangen op basis van art. 8 van het KB Van 26 april 2018. Het betrof erelonen als gevolg van de verkoop “door zijn toedoen” van “met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende goederen”.

De curator vraagt om een bijkomend ereloon bij toepassing van art. 9 van dit KB, zijnde een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro exclusief btw.

Vonnis rechtbank

De rechtbank kent dergelijk ereloon evenwel niet toe.

Art. 9  van het voormelde KB bepaalt immers: “Wanneer het actief niet volstaat om de vergoedingen bedoeld in dit hoofdstuk te dekken, ontvangt de curator een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro exclusief btw. Alle door de curator als ereloon ontvangen sommen worden op deze forfaitaire vergoeding aangerekend.”

Uit de tekst van dit artikel (“dit hoofdstuk” en “Alle… als ereloon ontvangen sommen”) blijkt dat deze betrekking heeft op alle erelonen als bepaald in minstens in artt. 6, 7 én 8 van dit KB.

Nu de door de curator ontvangen erelonen, bij toepassing van art. 8 van het KB, de vergoeding van art. 9 overstijgen, is deze vergoeding niet (meer) verschuldigd.

Bijgevolg herleidt de rechtbank het gevraagde ereloon naar 0,00 EUR.

Lees hier het vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen van 7 mei 2019: PDF

‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ Studienamiddag 4 oktober 2019.

Tijdens deze studienamiddag komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.

Klik hier voor meer informatie

‘Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten’. Studienamiddag 4 oktober 2019.

Tijdens deze studienamiddag, dat de arbeidsrechtelijke aspecten van een onderneming in moeilijkheden behandelt, komen in de eerste plaats een aantal aspecten van het onderwerp ‘herstructureren of reorganiseren’, een term die vele ladingen dekt, aan bod. Vervolgens wordt ook het aspect ‘sluiting van onderneming’ behandeld.

Telkens worden een aantal facetten die zich specifiek situeren in het individueel en collectief arbeidsrecht, besproken in het licht van de huidige wetgeving, recente evoluties en relevante, recente rechtspraak.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere).

Klik hier voor meer informatie