Niet-concurrentiebeding : matiging opnieuw bevestigd door Cassatie op 4 januari 2019 (Legalnews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 30/01/2019

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 juni 2017

De appelrechters oordelen dat:

  • de partiële nietigheid van het niet-concurrentiebeding mogelijk is, aangezien de strijdigheid met de openbare orde bestaat in de gelding gedurende een te lange tijd die kan beperkt worden
  • de beperking in de tijd beantwoordt aan de bedoeling van partijen, die zelf in artikel 12 van de overeenkomst hebben bepaald dat de gebeurlijke nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst geen aanleiding geeft tot ontbinding of nietigheid van de volledige overeenkomst, doch slechts tot onderhandelingen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de overeenkomst
  • onderhandelingen niet langer mogelijk zijn gezien het overlijden van M.D.
  • dit geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de rechter om de nietigheid te beperken tot het gedeelte van het beding dat strijdig is met de openbare orde
  • de bedoeling van partijen bij het bedingen van het concurrentiebeding erin bestond de verweerster in de mogelijkheid te stellen het cliënteel aan haar te binden
  • een beperking in de tijd van de gelding van het niet-concurrentiebeding volkomen beantwoordt aan de bedoeling van partijen en de algemene geest van de overeenkomst
  • de nietigheid van de overeenkomst dan ook beperkt kan worden tot het gedeelte van het beding dat strijdig is met de openbare orde
De visie van Cassatie op het verzoek tot verbreking van het arrest

1. Krachtens artikel 1134 Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die ze hebben aangegaan tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht. Krachtens artikel 1135 Burgerlijk Wetboek verbinden overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, de wet of het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

Krachtens artikel 1156 Burgerlijk Wetboek moet men in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling is geweest van de partijen, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.

2. De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet miskend wanneer hij, met verwijzing naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen veeleer dan naar de letterlijke zin van de bewoordingen, aan de overeenkomst de gevolgen toekent die deze volgens zijn uitlegging ervan wettig tussen de partijen heeft.

Lees hier het Cassatie-arrest van 4 januari 2019

Lees ook volgende artikelen:

Hof van beroep te Gent matigt te ruim niet-concurrentiebeding (Stibbe)

Geldigheidsvereisten niet-concurrentiebeding – Cassatie 14 september 2017 (LegalNews.be)

Niet-concurrentiebedingen in (overname)overeenkomsten: maatwerk en redelijkheid (blijven) geboden! (Integra Advocaten)