Tienjarige aansprakelijkheidsverzekeringen voortaan verzameld in één grote databank (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 16/10/2018

– Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een gebouw, mits dit het gevolg is van een gebrek in de bouw dan wel van de ongeschiktheid van de grond. Dit is een contractuele aansprakelijkheid en deze kan bijgevolg niet worden ingeroepen door derden.

– Architecten hadden reeds een deontologische en wettelijke plicht om een verzekering af te sluiten tot dekking van hun beroepsaansprakelijkheid, waaronder de tienjarige aansprakelijkheid.

– Sedert 1 juli 2018 bestaat er eveneens een wettelijke verzekeringsplicht voor aannemers en andere dienstverleners van werken in onroerende staat. Deze verzekeringsplicht vervangt bovendien de voornoemde wettelijke verzekeringsplicht van architecten. De deontologische plicht tot verzekering van de beroepsaansprakelijkheid blijft wel bestaan.

– De verplichte verzekeringsdekking is beperkt tot problemen met de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw en beroepshalve handelingen verricht op in België gelegen woningen.

– De minimale dekking, per schadegeval, die wordt opgenomen in de verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de waarde van de wederopbouw van het gebouw. Indien de wederopbouw meer dan 500.000 euro bedraagt, is de minimale dekking 500.000 euro. Indien de wederopbouw een lagere waarde heeft, moet men minstens de waarde van wederopbouw verzekeren.

– De Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie bepaalt dat al deze verzekeringen voortaan verzameld moeten worden in het zogenaamde ‘register’.

– Verzekeringsondernemingen bezorgen een verzekeringsattest aan het register telkens zij een verzekeringsovereenkomst sluiten tot dekking van de tienjarige aansprakelijkheid. Dit attest bevat onder andere informatie over het type van dekking, het bedrag van de waarborg per schadegeval, de verzekerde activiteit, de aard van de uitgevoerde werken en de uitsluitingen.

– De toegang tot het register is beperkt. De architecten kunnen het register raadplegen om na te gaan of de aannemer over het vereiste verzekeringsattest beschikt. Daarnaast hebben notarissen die betrokken zijn bij de overdracht van een onroerend goed binnen de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid toegang tot de databank. De databank staat ten slotte open voor de inspectiediensten en de Belgische openbare overheden voor zover zij daartoe gemachtigd werden bij wet. De wet is in werking getreden op 15 september 2018. Er wordt nog een Koninklijk Besluit tot uitvoering verwacht ter bepaling van de nadere regels voor het doorgeven, de registratie en de bewaring van deze gegevens in het register alsook voor de toegang tot de databank. De regering vraagt hieromtrent eerst nog het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voorlopig is het dus nog afwachten tot het register wordt ingericht.

Lees hier het originele artikel

Lees hier meer bijdragen over ‘beroepsaansprakelijkheid’