Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2023-2024: wat moet u weten? (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

De Kamer keurde op 19 juli – net voor het zomerreces – het wetsontwerp goed dat een aantal maatregelen invoert waarover de sociale partners eerder dit jaar een akkoord hadden gesloten.

Het gaat om de volgende drie punten:

 • Vrijwillige relance-uren;
 • Verlenging van eenmalige innovatiepremie; en
 • Verhoging fiscale overuren.

De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder samengevat :

Relance-uren

Omschrijving

De mogelijkheid om, bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, 120 bijkomende vrijwillige overuren (oftewel relance-uren) per kalenderjaar per werknemer te presteren zonder overloon. De uren worden niet in aanmerking genomen voor de naleving van de interne grens van overuren, waardoor er geen overloon verschuldigd is. Er moet evenmin inhaalrust worden toegekend.

Duurtijd

De maatregel wordt retroactief ingevoerd van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

De vrijwillige overuren moeten worden gepresteerd tijdens de periode waarop zij betrekking hebben, oftewel:

 • maximaal 120 relance-uren in de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023;
 • maximaal 120 relance-uren in de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024; en
 • maximaal 120 relance-uren in de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025.

Formele vereisten

Het voorafgaand schriftelijk akkoord van de werknemer.

Fiscaliteit en RSZ

Vrij van RSZ-bijdragen en van bedrijfsvoorheffing.

Verlenging van de eenmalige innovatiepremie

Omschrijving

De werkgever kan een premie toekennen aan de werknemer die innovatie van reële waarde voorstelt aan de onderneming met de bedoeling het innovatievermogen in ondernemingen te stimuleren.  Het automatiseren van administratieve processen of productieprocessen is een voorbeeld van zo een innovatie.

Duurtijd

Van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Voorwaarden

De premie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de premie is niet toegekend ter vervanging van loon;
 • de premie kan enkel worden toegekend aan de werknemers van de werkgever die de premie toekent;
 • de totale premie per kalenderjaar mag niet meer bedragen dan 1 % van het geheel van de lonen van alle werknemers;
 • het aantal werknemers dat van de premie geniet mag niet hoger zijn dan:
  • 10 % van het aantal werknemers tewerkgesteld door de werkgever per kalenderjaar (voor ondernemingen met 30 werknemers en meer)
  • maximum 3 werknemers (voor ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen;
 • per innovatie mogen er niet meer dan 10 werknemers een premie genieten;
 • het bedrag van de premie uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon.

Formele vereisten

De innovatiepremie kan aangevraagd worden in 3 stappen:

 1. Interne transparantie: de werkgever informeert de werknemers in zijn onderneming over de criteria en de procedures.
 2. Mededeling aan de FOD Economie: de werkgever deelt het projectvoorstel van de innovatie aan de FOD Economie mee via dit formulier.
 3. Mededeling aan de RSZ: de werkgever deelt de bedragen en namen van de begunstigden van de premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan, via het volgende e-mailadres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Fiscaliteit en RSZ

Vrij van RSZ-bijdragen en van bedrijfsvoorheffing.

Verhoging gunstige fiscale overuren

Omschrijving

Het aantal fiscaal voordelige overuren met een overwerktoeslag wordt (opnieuw) voor alle sectoren verhoogd van 130 naar 180 overuren per jaar per werknemer.

In de bouwsector gold de verhoging van 180 overuren al, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gehanteerd.

In de horecasector blijft de verhoging naar 360 overuren van toepassing.

Duurtijd

Van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Fiscaliteit en RSZ

De werkgever is gedeeltelijk vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De werknemers genieten van een belastingvermindering.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid