Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Werkhervattingspremie, doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen… Wet van 16 oktober 2023 in het Staatsblad van 31 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 31 oktober 2023 werd de Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd.

We beperken ons hier tot de werkhervattingspremie en de doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen

Werkhervattingspremie

Met de programmawet 26 december 2022 werd de wettelijke basis geregeld voor de toekenning van een werkhervattingspremie van 1000 euro voor ondernemingen die een invalide aanwerven en deze gedurende minstens drie aaneensluitende maanden in dienst houden. Dit voor aanwervingen vanaf 1 april 2023. Bij het uitschrijven van het uitvoeringsbesluit is het RIZIV tot oordeel gekomen dat er ook een aantal persoonsgegevens moeten opgevraagd worden bij werkgever en werknemer. De bepalingen die te maken hebben met opvraag en verwerking van persoonsgegevens (conform de GDPR-regelgeving) – bij werkgever en werknemer door de uitbetalingsinstelling – dienden in de wet te komen (gegevensbeheerder, doel en duur gebruik van de opgevraagde gegevens, …).

Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

Het gaat om de uitvoering van de notificatie “plusplannen” van de begrotingscontrole 2023 van 31 maart 2023. Er wordt een nieuw bedrag van doelgroepvermindering voorzien, nl. 3100 euro per kwartaal in plaats van 4000 euro. Dit bedrag zal vanaf 1 januari 2024 het verminderingsbedrag zijn voor de eerste werknemer in het kader van de Plusplannen. Met deze aanpassing geeft de regering verdere uitvoering aan het voorstel van het beheerscomité van de RSZ van 28 mei 2021.
De doelgroepvermindering blijft wel behouden voor onbepaalde duur en de maatregel Plusplannen wordt vanaf dan ook beperkt tot de drie i.p.v. zes eerste werknemers.

Een wettelijke basis wordt gecreëerd voor een overgangsperiode zodat de lopende verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer kan behouden blijven voor de normale voorziene duur.

Lees de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid