Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Wat betekent het nieuw dubbelbelastingverdrag wanneer je als Belg in Nederland werkt? (Vandelanotte)

Auteur: Karlien Van Melkebeek (Vandelanotte)

In een vorig artikel kondigden we reeds aan dat er een nieuw dubbelbelastingverdrag werd ondertekend tussen België en Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid zal het verdrag ten vroegste in werking treden op 1 januari 2025. Toch overlopen we graag al een aantal belangrijke wijzigingen. Hieronder gaan we dieper in op de nieuwigheden voor inwoners van België die beroepsinkomsten ontvangen uit Nederland.

Inkomsten uit dienstbetrekkingen – werknemersbezoldiging

Voor Belgische werknemers die voor een Nederlandse werkgever werken of die op het Nederlandse grondgebied werken is het belangrijk na te gaan waar hun bezoldiging belast mag worden.

Het artikel voor werknemers werd in het nieuwe verdrag niet gewijzigd. De regel is dus nog steeds als volgt: bezoldigingen die een inwoner van België ontvangt, mogen in België worden belast, tenzij de dienstbetrekking in Nederland wordt uitgeoefend. Stel dat de dienstbetrekking fysiek in Nederland wordt uitgeoefend, dan zal dit deel van de bezoldiging in Nederland belastbaar zijn. Echter, wanneer drie voorwaarden cumulatief voldaan zijn, mag de volledige bezoldiging alsnog in België worden belast. Deze voorwaarden zijn de volgende:

  • Minder dan 183 dagen fysieke aanwezigheid in Nederland gedurende een tijdvak van 12 maanden;

  • Het salaris wordt niet betaald door of namens een werkgever in Nederland;

  • Er vindt geen doorrekening plaats naar een vaste inrichting of vaste basis van de werkgever in Nederland.

Een wijziging van dit artikel was welkom geweest om de huidige problematiek van thuiswerk bij grenswerkers op te lossen. Sinds de coronacrisis wordt steeds vaker van thuis gewerkt. Wanneer een Belgische werknemer die werkzaam is voor een Nederlandse werkgever van thuis (in België) werkt, heeft dit echter als gevolg dat het loon voor de thuiswerkdagen in België belastbaar is.

Thuiswerk in een grensoverschrijdende tewerkstelling heeft dus belangrijke fiscale gevolgen. Tijdens de coronacrisis werd om deze reden een tijdelijk akkoord afgesloten waarbij, onder bepaalde voorwaarden, het thuiswerk geen fiscale gevolgen zou hebben. Dit akkoord is echter afgelopen op 30 juni 2022. Dezelfde problematiek geldt ook inzake sociale zekerheid. Door het thuiswerk kan het toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel wijzigen van de werkstaat naar de woonstaat.  Hiervoor werd vanaf 1 juli 2023, onder invloed van de Europese Unie, al een oplossing gevonden.

België en Nederland zijn nog steeds in gesprek over de situatie van de grenswerkers en er is voor gekozen om de ondertekening van het dubbelbelastingverdrag niet te laten wachten tot er een akkoord is gevonden.

Inkomsten uit ‘Vennootschapsleiding’ – bedrijfsleidersbezoldiging

Voor inwoners van België die een bestuurdersmandaat hebben in een Nederlandse vennootschap geldt dat de vergoedingen die zij hiervoor krijgen, belastbaar zijn in Nederland. In het nieuwe verdrag wordt het toepassingsgebied van dergelijke bestuurdersbeloningen echter beperkt tot vergoedingen verkregen in de hoedanigheid van bestuurslid in een vennootschap (m.a.w. enkel vergoedingen voor een formeel mandaat als bestuurder vallen hieronder). Onder het huidige verdrag was dit toepassingsgebied ruimer geformuleerd waardoor ook beloningen voor leidende werkzaamheden en leidende functies van dagelijks bestuur, en van commerciële, technische of financiële aard in aanmerking kwamen. In het nieuwe verdrag wordt voor dergelijke beloningen verwezen naar het artikel voor inkomsten uit dienstbetrekkingen.

Artiesten en sportbeoefenaars

In het huidig dubbelbelastingverdrag is er een afzonderlijk artikel voorzien voor artiesten en sportbeoefenaars. Op basis van dit artikel mogen de inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars in de staat waar de betrokken werkzaamheden plaatsvonden, belast worden. Een Belgische artiest die in Nederland optreedt, zal op de inkomsten verkregen voor dat optreden in Nederland belast worden. Dit brengt echter veel administratieve lasten voor sporters en artiesten met zich mee.

In het nieuw dubbelbelastingverdrag is geen afzonderlijk artikel meer voorzien voor artiesten en sportbeoefenaars. Dit wil zeggen dat de normale regels voor zelfstandigen en werknemers voortaan van toepassing zijn. Een Belgische artiest of sportbeoefenaar zal voor korte prestaties in Nederland geen belastingen in Nederland verschuldigd zijn, maar de Belgische regels zullen hier van toepassing blijven.

Leraren

In het huidig dubbelbelastingverdrag is een afzonderlijk artikel voorzien voor leraren en studenten die tijdelijk in de bronstaat werkzaam zijn. Als algemene regel geldt dat Belgische leraren die maximaal 2 jaar in Nederland werkzaam zijn, niet belast zullen worden in Nederland maar in België.

In het nieuw verdrag wordt het afzonderlijk artikel voor leraren geschrapt. Voor leraren gelden aldus voortaan ook de gewone regels zoals voor werknemers waardoor zij in principe belastingen betalen in het land waar zij werken. Dit heeft als voordeel dat enerzijds meer gelijkheid ontstaat en anderzijds de belastingen in overeenstemming zijn met het land waar sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Wat studenten betreft, werd de bepaling in het nieuw verdrag wel behouden.

Bron: Vandelanotte

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht