Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Vrijwilligersbeleid. Decreet van 23 juni 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 7 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het decreet over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid van 23 juni 2023 werd gepubliceerd in het Staatsblad van 7 augustus 2023.

Het decreet verankert het beleidsdomeinoverschrijdend beleid dat in 2016 werd opgezet en voorziet in:

(1) de coördinatie tussen beleidsdomeinen

Vrijwilligers zijn in heel uiteenlopende domeinen en sectoren actief. Een goede coördinatie en samenwerking over vrijwilligersbeleid is dan ook essentieel om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en sectoroverschrijdende uitdagingen aan te pakken. Een belangrijk uitgangspunt is het tegengaan van versnippering aan beleidsinitiatieven, informatie en expertise. Daarom is een transversale informatiedeling en beleidsafstemming binnen de Vlaamse overheid cruciaal.

Het decreet verankert de coördinatie tussen de entiteiten van de Vlaamse overheid die een vrijwilligerssector vertegenwoordigen of die belang hebben bij een beter vrijwilligersklimaat.

De overlegstructuren worden bewust niet (bij naam) inschreven in het decreet om voldoende flexibiliteit te behouden voor de operationalisering van de beleidscoördinatie.

(2) de subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Met het oog op een correcte, coherente en eenvormige ondersteuning van de vrijwilligerspraktijk, voorziet de Vlaamse overheid in een werkingssubsidie aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Het decreet voorziet nu een solide rechtsbasis voor de totaliteit van de werking van het steunpunt als sectoroverschrijdend expertisecentrum.

(3) overleg en dialoog met het Europese, federale en lokale beleid

Het vraagt interbestuurlijke informatiedeling en beleidsafstemming met het lokale en federale beleidsniveau om knelpunten en uitdagingen aan te kaarten en zo de vrijwilliger in Vlaanderen maximaal te kunnen beschermen en ondersteunen. Tot slot is het van belang ook het Europese beleid op te volgen, vermits de Europese Unie een aantal programma’s heeft met impact op het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Lees hier de volledige fiche van het Decreet

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid