HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona loopt af. Wat nu? (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)

De vele coronamaatregelen zorgden voor een toevloed van aanvragen om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed van aanvragen, besliste de regering op 20 maart 2020 om alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie te beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de te vervullen procedures en formaliteiten tijdelijk te versoepelen (zie SoCompact nr. 14-2020). Die tijdelijke versoepelingen hadden aanvankelijk een geldigheidsduur van  vijf maanden maar werden al verschillende keren verlengd. Op 30 juni a.s., dit is meer dan twee jaar na de invoering ervan, zullen die tijdelijke versoepelingen evenwel definitief aflopen.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2022 terug toepassing moet gemaakt worden van de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Ook het recht van de tijdelijk werkloze op een verhoogde werkloosheidsuitkering (70 % i.p.v. 65 % van het gemiddeld dagloon + supplement ten laste van de RVA) vervalt vanaf 1 juli.

Via zijn website laat de RVA evenwel weten dat een aantal versoepelingen ook na 30 juni 2022, al dan niet tijdelijk, van toepassing zullen blijven. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de vanaf 1 juli 2022 geldende regels bij invoering van een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, verwijzen we u naar de website van de RVA.

Wij noteren hieronder voor u de meest in het oog springende versoepelingen die ook na 30 juni blijven gelden:

  • de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen (net zoals dat voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid het geval is (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 2810));
  • tot 31 december 2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid;
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan aangevraagd worden voor:
    • de arbeidsgeschikte werknemer die wegens een quarantaine- of isolatiemaatregel niet kan werken;
    • (tot 31 december 2022) de werknemer die moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat, wegens een sluitings-, quarantaine- of isolatiemaatregel, niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan (zie SoCompact nr. 12-2022).

Het is dus nog niet volledig gedaan …(net zoals de pandemie zelf).

Bron: Bellaw/SoConsult

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht