Verdoken opnemen beraadslaging raad van bestuur over zijn functioneren als directeur-generaal is geldige basis voor diens ontslag om dringende reden. Arbeidshof Brussel 20 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/12/2018

De redenen voor het ontslag om dringende reden

Met aangetekende brief van 14 oktober 2014 werd de directeur-generaal omwille van dringende reden ontslagen, gepreciseerd in een navolgende aangetekende brief van 17 oktober 2014:

1. Een bestuursvergadering achter gesloten deuren laten opnemen zonder mijn medeweten en zonder medeweten van de andere bestuursleden, hoewel u perfect wist dat de raad zou beraadslagen over uw Working Plan, dus uw persoonlijk actieplan, wat impliceert dat er gediscussieerd zou worden over uw capaciteit om dit actieplan uit te voeren

2. Personeel van Cosmetics Europe, dat onder uw gezag stond, betrokken en onder druk gezet om de illegale opnames tot stand te brengen, hen daarbij in een zeer moeilijke positie plaatsend

3. Opdracht gegeven om u onmiddellijk een kopie van deze illegale opname te bezorgen op een USB-stick, die u naar huis hebt meegenomen

4. Gevraagd aan uw team hoe u een opname moest maken zonder ons medeweten, door middel van een Blackberry, van het gesprek dat u met mij en de Vice-Voorzitters zou hebben

5. Opnieuw uw ondergeschikten in een zeer delicate situatie geplaatst ten opzichte van hun werkgever, aangezien u hen hebt gevraagd hoe een illegale opname gemaakt moest worden.

Het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel (9 september 2016)

De directeur-generaal bracht op 4 maart 2015 een dagvaarding uit voor de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel en vorderde vanwege de werkgever betaling van:

  • € 330.940,12 bruto opzeggingsvergoeding;
  • € 13.399,69 bruto pro rata eindejaarspremie;
  • € 95.355,55 bruto schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag;
  • € 7.500,00 schadevergoeding outplacement.

te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten en de gerechtskosten.

Hij vorderde in ondergeschikte orde de veroordeling van Cosmetics Europe tot betaling van €20.463,59 beschermingsvergoeding voor zover er geen kennelijk onredelijk ontslag zou worden weerhouden omwille van het feit dat ontslag werd ingegeven door het verzoek tot formele psychosociale interventie dat werd ingediend bij de preventie-adviseur psychosociale zaken van Cosmetics Europe.

Hij vorderde verder Cosmetics Europe te veroordelen tot afgifte van de overeenstemmende sociale documenten waaronder de loonfiche en de individuele rekening, onder verbeurte van een dwangsom.

Met vonnis van 9 september 2016 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel werden deze vorderingen afgewezen als ontvankelijk doch ongegrond. Het ontslag om dringende reden werd aanvaard. Het ontslag was niet kennelijk onredelijk. Cosmetics Europe werd pas na het ontslag ingelicht van de pestklacht, zodat er geen verband met deze klacht kon zijn.

Het arrest van het arbeidshof te Brussel (20 maart 2018)

1. De grond van de dringende reden en het bewijs ervan

Het arbeidshof kan aannemen dat de directeur-generaal zich (terecht of onterecht) geviseerd voelde door de nieuwe Voorzitter en dat hij een onrust had over de vertrouwelijke behandeling van punt 11 op de Raad van Bestuur van 9 oktober 2014. Hij diende zich hierbij te verdedigen op een wettelijke manier; zo had hij op basis van de statuten in beginsel de mogelijkheid om de vergadering bij te wonen; het is zijn keuze geweest om hiervan geen gebruik te maken. Ook kon hij als directeur-generaal keuzes betwisten en hierover in discussie gaan; in geval van ontslag kon hij alle wettelijke rechten uitputten.

Maar wanneer hij de vertrouwelijkheid van het agendapunt 11 aanvaardt door de raad vanaf dan niet meer bij te wonen, pleegt hij misbruik van vertrouwen door deze vertrouwelijkheid op een verdoken wijze te omzeilen en te doorbreken door zijn ondergeschikten in te zetten om alleszins een opname van deze beraadslaging in handen te krijgen. Dergelijk misbruik kan in hoofde van een directeur-generaal niet aanvaard worden en vormt een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk onmogelijk maakt. De overige argumenten en beschouwingen over nevenkwesties kunnen aan deze beoordeling geen afbreuk doen. Het is niet nodig om dienaangaande in te gaan op het getuigenaanbod van de directeur-generaal Hieruit vloeit voort dat de vorderingen tot het bekomen van een Opzeggingsvergoeding, pro rata eindejaarspremie en outplacement terecht ongegrond werden verklaard.

2. Kennelijk onredelijk ontslag

Een kennelijk onredelijk ontslag is naar luid van art. 8 van de cao nr. 109 van de NAR van 12 februari 2014 een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming en waartoe nooit zou zijn beslist door een normale en redelijk werkgever.
Een rechtmatig ontslag om dringende reden houdt verband met het foutieve gedrag van de werknemer; aangezien de fouten dermate ernstig zijn dat ze een onmiddellijk ontslag verantwoorden, kan het niet gaan om een beslissing die een redelijk en normaal werkgever niet zou nemen. Het ontslag is dus niet kennelijk onredelijk.

3. Beschermingsvergoeding art. 32tredecies Welzijnswet

Ten onrechte zoekt de directeur-generaal een verband tussen zijn ontslag en het door hem neergelegde verzoek tot formele psychosociale interventie voor pesterijen. Het arbeidshof bevestigt en herneemt de oordeelkundige beslissing van de eerste rechter. Cosmetics Europe werd pas op 16 oktober 2014 in kennis gesteld van het formele verzoek, zodat ze hiervan niet op de hoogte was op de datum van de ontslagbeslissing van 14 oktober 2014. Het ontslag is dan ook vreemd aan het verzoek en de redenen van de klacht. Cosmetics Europe toont het ontbreken van verband aan, zodat er geen beschermingsvergoeding verschuldigd is. Het hoger beroep is ook op dit punt ongegrond.

Aangezien de vorderingen allen ongegrond zijn, dienen er geen aangepaste sociale en fiscale documenten te worden afgeleverd.

Lees hier het arrest van het arbeidshof te Brussel van 20 maart 2018

Lees hier meer bijdragen over ‘ontslag om dringende reden’