Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Telefonische opvraging door werkgever van informatie omtrent gezondheidstoestand bij huisarts van werknemer. GBA 70/2023 van 7 juni 2023 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

GBA 70/2023 van 7 juni 2023: het louter telefonisch opvragen door de werkgever van informatie omtrent de evolutie van de gezondheidstoestand van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer bij diens huisarts na een bezoek van de controlearts die een verlenging nodig achtte voor een periode van 6 maanden, is geen verwerking van persoonsgegevens.

‘De Geschillenkamer heeft kennis genomen van de klacht, maar kan daaraan geen verder gevolg geven doordat het een loutere telefonische bevraging betreft. Niettegenstaande dat de feitelijke elementen van het dossier aantonen dat de huisarts van de klager werd gecontacteerd door de werkgever van de klager met het doel informatie te verkrijgen omtrent de gezondheidstoestand van de klager, is niet gebleken dat een verwerking van persoonsgegevens plaatsvond in de zin van artikel 2.1 AVG3. Hoewel vaststaat dat informatie omtrent de gezondheid van de klager werd opgevraagd waardoor er aldus sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4. 1) en 2) AVG4, ontbreekt het ‘geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd’ karakter van de verwerking van de persoonsgegevens en blijkt evenmin dat de persoonsgegevens ‘zijn opgenomen in een bestand, dan wel zijn bestemd om daarin te worden opgenomen’, hetwelk een substantieel element vormt om de AVG van toepassing te kunnen verklaren. Daarenboven blijkt uit geen enkel stuk dat de huisarts daadwerkelijk is overgegaan tot informatieverstrekking aan de werkgever waardoor deze laatste in staat zou zijn gesteld geweest om over te gaan tot verwerking van de gezondheidsgegevens van de klager overeenkomstig artikel 2.1 AVG.’

Lees hier de Beslissing 70/2023 van 7 juni 2023