Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Sociale verkiezingen 2024 – Start van de procedure op dag X-60 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 15 tot en met 28 december 2023) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 15 tot en met 28 december 2023 in functie van dag Y) moet de werkgever de volgende informatie meedelen:

  • de afbakening van de technische bedrijfseenheid (TBE);
  • het aantal op dag X-60 in de TBE tewerkgestelde personeelsleden per categorie: arbeiders, bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel verbonden met een arbeidsovereenkomst) en de jeugdige werknemers;
  • de functies van het leidinggevend personeel (hun benaming en inhoud), met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen;
  • de data van dag X en dag Y;
  • enkel voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (en indien de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden tewerkstelt): de functies van de kaderleden, met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze schriftelijke informatie (in de wettelijk voorgeschreven taal) meedelen:

  • aan de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging;
  • aan de werknemers: door aanplakking of via elektronische weg (bv. intranet, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • aan de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV) en aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK) als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden: elektronisch via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/) of per post naar de zetel van deze organisaties.

Tussen dag X-60 en dag X-35 raadpleegt de werkgever de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) over de afbakening van de TBE, de functies van de leidinggevenden en, enkel voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden.  Uiterlijk op dag X-35 (die valt in de periode die loopt van 9 tot en met 22 januari 2024 in functie van de binnen de onderneming gekozen verkiezingsdag Y) moet de werkgever hierover zijn beslissing meedelen.

Wij herinneren u er tevens aan dat u uw bedrijfsgegevens op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet nakijken vóór dag X-60.

Actiepunt

Check of u alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-60. Tussen dag X-60 en dag X-35 moet u de ondernemingsraad en het CPBW (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) raadplegen.

Bron: Claeys & Engels

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht