HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Sekswerkers kunnen binnenkort worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 25 maart 2024 werd het Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst rondgedeeld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De wetgever heeft ervoor gekozen om te opteren voor een op zichzelf staande wet. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het de bedoeling is een volwaardig wettelijk kader te creëren om de voorwaarden vast te leggen waaronder het voor een werkgever mogelijk is sekswerkers tewerk te stellen zonder te worden vervolgd voor pooierschap in de zin van artikel 433quater/1, eerste lid, eerste streepje van het Strafwetboek.

Het wetsontwerp legt de voorwaarden vast waaronder sekswerkers op grond van een arbeidsovereenkomst kunnen worden tewerkgesteld door een werkgever. Het ontwerp heeft betrekking op alle sekswerkers ongeacht geslacht of genderidentiteit. Alleen werkgevers die daartoe een voorafgaande erkenning hebben verkregen, mogen sekswerkers tewerkstellen. Zonder dergelijke erkenning loopt een werkgever die sekswerkers tewerkstelt het risico om vervolgd te worden wegens pooierschap. Met het oog op het verkrijgen van een erkenning worden strenge vereisten vooropgesteld, teneinde misbruik en uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid