Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Negatieve ruling auteursrechten voor de IT-sector (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren en Kimberley De Plucker (Tiberghien)

Recent werd een ruling gepubliceerd waarbij de rulingcommissie het standpunt inneemt dat softwareontwikkeling niet in aanmerking komt voor het (nieuwe) gunstregime voor auteursrechten (voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023).

Onzekerheid

Er bestaat heel wat discussie omtrent de vraag of de IT-sector al dan niet onder het nieuw regime voor auteursrechten valt.[1] Ook voor andere sectoren is het niet duidelijk of er al dan niet auteursrechten kunnen worden toegekend.

Reeds enige tijd wordt reikhalzend naar een circulaire van de fiscale administratie uitgekeken. Deze circulaire zou meer duidelijkheid moeten brengen. Nu de circulaire op zich laat wachten, is de rulingcommissie gestart met het afleveren van de eerste rulings op basis van de nieuwe wetgeving. Het valt hierbij op dat de rulingcommissie sterk steunt op de voorbereidende werken van de Programmawet van 26 december 2022.[2]

Redenering

De (nieuwe) wetgeving bepaalt dat enkel originele werken van letterkunde of kunst, zoals bedoeld in artikel XI. 165 WER, of prestaties van uitvoerende kunstenaars, zoals bedoeld in artikel XI. 205 WER, in aamerking komen voor het gunstregime voor auteursrechten.

Computerprogramma’s, het voorbereidend materiaal daaronder begrepen, kwalificeren as such niet als een werk van letterkunde zoals bedoeld in artikel XI. 165 WER. Evenwel worden computerprogramma’s, op basis van artikel XI. 294 WER, gelijkgesteld met werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie.

Omdat de (nieuwe) wetgeving niet expliciet naar artikel XI. 294 WER verwijst, besluit de rulingcommissie dat het gunstregime niet van toepassing is. Deze interpretatie is conform het eerdere ingenomen standpunt door de Minister van Financiën tijdens de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-3015/014).

Grondwettelijk Hof aan zet

Momenteel is een voorziening bij het Grondwettelijk Hof hangende, ingesteld door een aantal IT-bedrijven en softwareontwikkelaars. Specifiek wordt de interpretatie van de Minister van Financiën, die nu ook door de rulingcommissie wordt gevolgd, aangevochten. Een uitspraak wordt pas eind 2024 verwacht.

Vraag is hoe de IT-sector in 2024 met auteursrechten dient om te gaan. Zij vallen dan niet meer onder het overgangsregime (dat één jaar bedroeg), noch is het standpunt van het Grondwettelijk Hof bekend.

Bron: Tiberghien

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid, IT & IP