Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Legale migratie: groen licht voor gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen voor onderdanen van derde landen (Europese Raad)

Auteur: Europese Raad

De Raad heeft een herziening van de richtlijn gecombineerde vergunning aangenomen. De oorspronkelijke richtlijn dateert van 2011, en is bijgewerkt om vaardigheden en talenten naar de EU te halen. Ook worden tekortkomingen op het gebied van legale migratie naar de EU aangepakt.

De richtlijn voorziet in de procedure voor een enkele, gecombineerde werk- en verblijfs­vergunning en in de rechten voor werknemers uit derde landen. De aanvraagprocedure wordt verkort en werknemers uit derde landen krijgen meer rechten. Zo kunnen ze van werkgever veranderen en is een beperkte periode van werkloosheid mogelijk.

Aanvraagprocedure

Een werknemer uit een derde land kan zijn aanvraag vanuit dat derde land doen of, indien hij houder is van een geldige verblijfs­vergunning, vanuit de EU. Wanneer een lidstaat een vergunning afgeeft, dan geldt deze zowel als verblijfs- als als werk­vergunning.

Duur van de procedure

De herziene richtlijn voorziet in strengere termijnen voor het besluit om een vergunning af te geven. Dit moet binnen 3 maanden na ontvangst van de ingevulde aanvraag gebeuren. Als de lidstaten de arbeidsmarkt­situatie willen controleren voordat zij hun beslissing nemen – omdat ze bijvoorbeeld willen nagaan of het werknemers­profiel nodig is – moet dit ook binnen deze periode van 90 dagen plaatsvinden. Bij complexe aanvragen kan de termijn bij wijze van uitzondering met nog eens 30 dagen worden verlengd.

Verandering van werkgever

Nieuw is ook dat houders van zo’n gecombineerde vergunning van werkgever kunnen veranderen. Het kan nodig zijn de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen en lidstaten kunnen een arbeidsmarkt­controle doen. Daarnaast kunnen de lidstaten een minimum­periode voorschrijven tijdens welke de houder van de gecombineerde vergunning voor de eerste werkgever gewerkt moet hebben.

Werkloosheid

Ook zijn er regels vastgesteld voor het geval een houder van een gecombineerde vergunning werkloos wordt. Werknemers uit derde landen mogen in dat geval op het grondgebied van de lidstaat blijven indien de totale periode van werkloosheid niet meer dan 3 maanden bedraagt gedurende de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning, of niet meer dan 6 maanden na 2 jaar vergunning.

Volgende stappen

De richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Bron: Europese Raad

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid